[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-095
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nöroloji Polikliniğine Baş Ağrısı Yakınması İle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Tetkiki İstenmeli midir?
Halil AY1, Yılmaz İNANÇ2, Yusuf İNANÇ3, Tülay DOĞANTÜRK4, Özcan KOCATÜRK5
1Şanlıurfa Özel Ursu Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Kahramanmaraş Özel Hayat Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Adana, Türkiye
4Şanlıurfa Özel Ursu Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
5Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Baş ağrısı çocukluk döneminde ve yetişkin yaş grubunda sık karşılaşılan bir yakınmadır. Günümüzde Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG), baş ağrısı şikâyetiyle gelen hastalarda sıklıkla yapılan, ilk basamak tetkik haline gelmiştir. Bu çalışmada Şanlıurfa Özel Ursu Hastanesi Nöroloji polikliniğine baş ağrısı şikâyetiyle başvuran hastaların kraniyal MRG bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Nöroloji polikliniğine baş ağrısı şikâyetiyle başvuran, 1613 hastanın kraniyal MRG bulguları retrospektif olarak kaydedildi. Yaş ve cinsiyete göre kraniyal MRG bulguları karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 1613 hastanın 993'ü kadın ve 620‘si erkekti. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalamaları 43.23±16.81 idi. Kadın hastaların kraniyal MRG bulguları erkek hastalar ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı sayıda normal bulundu (p=0,001).

Sonuç: Baş ağrısı şikâyetiyle gelen hastalar çoğunlukla primer baş ağrılarıdır ve bu hastaların kraniyal MRG tetkikleri normaldir. Baş ağrısı şikayetiyle gelen hastaların dikkatli bir şekilde anamnezleri alınmalı, fizik ve nörolojik muayeneleri yapılmalı ve gereklilik halinde ileri tetkiklere başvurulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]