[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-138
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klaritromisin ve Tetrasiklinin Oral Verilmesinin Rat Uterin Horn Modelinde Postoperatif Adezyon Oluşumuna Etkisi
Remzi ATILGAN1, Şehmus PALA1, Tuncay KULOĞLU2, Ömer Faruk DOĞAN3, Behzat CAN1, Murat ATILGAN4
1Fırat Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD, Elazığ, Türkiye
3Urfa Devlet Hastanesi, Kadın-Doğum Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
4Tarım Bakanlığı, Veteriner Hekim, Elazığ, Türkiye

Amaç: Oral klaritromisin ve tetrasiklinin postoperatif adezyon oluĢumunu önlemedeki etkisinin incelenmesi.

Gereç ve yöntem: 28 adet Wistar-albino cinsi rat rastgele dört gruba ayrıldı. Grup 1 (G1): Batın açılıp kapatılan grup. Grup 2 (G2): Sağ uterin horna 2 cm insizyon yapılıp kapatılan grup. Grup 3 (G3): Oral klaritromisin verildikten 15 dakika sonra sağ uterin horna 2 cm lineer insizyon yapılıp kapatılan grup. Grup 4 (G4): Oral tetrasiklin verildikten 15 dakika sonra sağ uterin horna 2 cm lineer insizyon yapılıp kapatılan grup. 15 gün sonra tüm grupların batınları tekrar açıldı. Sağ uterin horndaki adezyon makromorfolojik karekteristikler ve doku kesitlerinde fibrosis, anjiogenezis, VEGF ve MDA skorlaması temel alınarak değerlendirildi. Ġstatistiksel değerlendirme için Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Adezyonun Ģiddeti ve yaygınlığı G1, G3 ve G4' te G2 ile karĢılaĢtırıldığında anlamlı derecede daha düĢük idi. Fibrozis ve anjiogenezis skorları G2' de G1, G3 ve G4' ten anlamlı derecede daha yüksek idi.

Sonuç: Oral klaritromisin ve tetrasiklin postoperatif adezyonu önlemede etkili bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]