[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 146-148
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Beş Olgu Nedeniyle Vena Kava İnferior Psödolipomu
Mustafa KOÇ, Ünsal AKASLAN, Selami SERHATLIOĞLU
Fırat Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Vena Kava İnferior, Psödolipom, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi, Inferior Vena Cava, Pseudolipoma, Multidetector Computed Tomography
Özet
Vena kava inferior psödolipomu, (VKİP) tipik olarak perikaval lokalizasyon gösteren ekstrakaval yağ doku oluşumudur. Vena kava inferior (VKİ) yerleşimli yağ içerikli lipom ve liposarkom gibi tümörlerle benzer bulgular göstermekte olup, çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) görünümü yanlış tanı ve gereksiz ileri incelemelere neden olmaktadır. VKİP nadir bir varyasyon olup, ÇKBT incelemelerde, VKİ lümeninde yağ içerikli lezyon varlığında, ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Vena kava inferior psödolipomu, (VKİP) tipik olarak perikaval lokalizasyon gösteren ekstrakaval yağ doku oluşumudur. VKİP; herhangi bir patolojik durumla ilişkili olmayabileceği gibi, kronik karaciğer hastalığı ile ilişkili de olabilir. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) incelemelerinde, vena kava inferiorun (VKİ) intrahepatik segmentinde, perikaval yağ dokuya bağlı dolum defekti görünümü izlenir. Rutin abdominal ÇKBT tetkiklerinde sıklıkla gözden kaçan veya yanlış tanı alan bir durumdur. Biz bu yazıda, 5 olgu nedeniyle nadir bir varyasyon olan VKİP’ nin ÇKBT bulgularını literatür bilgileri eşliğinde sunduk.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yaşları 30-65 yaş arası 5 olgudan 3 tanesine, karın ağrısı şikâyeti, 1 tanesine kronik hepatit hastalığı varlığı ve 1 olguya da hızlı kilo kaybı nedeniyle, kliniğimizde tüm abdominal ÇKBT incelemeleri yapıldı. Olguların iv ve oral kontrast madde verilerek yapılan üst batın ÇKBT incelemelerinde, hastaların klinik şikayetlerini izah edecek bulgularla birlikte, VKİ’nin diyafragmadan geçişi düzeyinde, 1 olguda lümen anteriorunda (Şekil 1), 4 olguda lümen medialinde (Şekil 2) hipodens yağ dansitesinde dolum defekti izlendi. Yapılan reformat koronal plan ÇKBT görüntülerde, bu görünüme, karaciğer kaudat lob süperiorunda lokalize, VCİ’ye uzanan yağ doku invajinasyonunun neden olduğu görüldü (Şekil 3). Parsiyel volüm artefaktına sekonder psödolüminal defektif bir görünüm izlenmekteydi. Radyolojik olarak VKİP olduğuna karar verilen olgularda, bu bölgede görülebilen lipom, liposarkom, leiomiyom gibi yağ içerikli tümörler, tromboz gibi vasküler patolojiler ve olası diğer lezyonlar ekarte edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Aksiyel planda elde edilen İ.V. kontrastlı ÇKBT’de, VKİ lümen anteriorunda yağ dansitesinde psödolipom izlenmekte (ok).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: İ.V. kontrastlı aksiyel ÇKBT’de, VKİ lümen medialinde yağ dansitesinde (HU:-107) psödolipom (ok).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3a-b: Koronal (a) ve sagital (b) planda elde edilen İ.V. kontrastlı ÇKBT’de, karaciğer kaudat lob süperiorundaki yağ dokunun, VKİ lümeninde parsiyel bir volüm oluşturduğu görülmekte (ok).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  VKİ’nin intrahepatik segmenti ile ilişkili fokal yağ doku koleksiyonu ve ÇKBT bulguları literatürde az sayıda olup toplam 45 vaka bildirilmiştir1-6. Olguların 24’ünde kronik karaciğer hastalığı (KKH) veya siroz zemininde gelişen hepatosellüler karsinom (HSK) varlığı tanımlanmıştır1-5. HSK’ya bağlı olarak özellikle karaciğerde gelişen anatomik distorsiyon, VCİ’ nin diyafragmadan geçişi düzeyinde yapısal deviasyon ve yağ dokunun invajinasyonu, VKİP’nin KKH ile sık görülmesinin nedeni olarak düşünülmektedir3.

  VKİP rutin abdominal ÇKBT tetkiklerinde çok nadir olarak (%0.5) oranında tanı almakla birlikte1,2, KKH olan 61 hastada yapılan bir çalışmada nadir olmayacak oranda, 16 hastada (% 26.2), tanımlanmış, 12 hastada VKİ posteriorunda, 4 hastada anterior ve medialinde perikaval yağ dokusu izlenmiştir. Bu bulgulara istinaden KKH’de genellikle posterior yerleşim olduğu kanısına varılmıştır3. Bizim olgularımızda perikaval yağ doku 1 vakada anteriorda, 4 vakada medialde yerleşim göstermekteydi. KKH tanısı ve posterior yerleşimli lezyonu olan olgumuz yoktur.

  VKİ’de görülen lipom, liposarkom ve leiomiyom gibi yağ doku komponentleri bulunan tümörler ile VKİP karışabilmekte olup, yanlış tanı alabilmektedirler. Ayırıcı tanıda leiyomiyosarkom, renal ve adrenal tümörler ve bu bölgeye uzanımı olan malignensiler göz önünde bulundurulmalıdır3,8. Venöz invazyon gösteren renal agresif anjiomiyolipomlar, VCİ içerisinde yağlı tümör trombüsü oluşturabilirler. Ancak VCİ’ye kadar uzanan ve devamlılık gösteren renal kitle varlığının görülmesi ile psödolipoma ayırıcı tanısı yapılabilir7. Bizim olgumuzda lezyon alanının, perikaval alandan kaynaklı yağ doku invajinasyonu olduğunun saptanması, lezyon HU dansitesinin yağ değeri ile uyumlu olması ve lezyon alanının kontrast tutulumu göstermemesi, ayrıca komşu organlardan bu alana uzanan patolojik kitle tespit edilmemesi ile ayırıcı tanıya giren diğer lezyonlar dışlandı.

  Sonuç olarak; VKİP rutin abdomen ÇKBT incelemelerinde genellikle farkedilemeyen, tesadüfen saptanabilen veya yanlış tanı alabilen ve gereksiz ileri incelemelere neden olabilen nadir bir psödo-patolojidir. ÇKBT incelemelerinde, VKİ lümeninde yağ içerikli lezyon varlığında, ayırıcı tanıda VKİP göz önünde bulundurulmalıdır. Yağ içerikli tümörler ve diğer patolojiler ile ayrımında, ekstrakaval orjin karakterizasyonu açısından koronal ve sagittal reformat ÇKBT görüntüler tanıda oldukça yardımcıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Miyake H, Suzuki K, Ueda S, Yamada Y, Takeda H, Mori H. Localized fat collection adjacent to the intrahepatic portion of the inferior vena cava: a normal variant on CT. Am J Roentgenol 1992; 158: 423-5.

  2) Perry JN, Williams MP, Dubbins PA, Farrow R. Lipomata of the inferior vena cava: a normal variant? Clin Radiol 1994; 49: 341-2.

  3) Gibo M, Murata S, Kuroki S. Pericaval fat collection mimicking an intracaval lesion on CT in pati-ents with chronic liver disease. Abdom Imaging 2001; 26: 492-5. 4. Han BK, Im JG, Jung JW, Chung MJ, Yeon KM. Pericaval fat collection that mimics thrombosis of the inferior vena cava: demonstration with use of multidirectional reformation CT. Radiology 1997; 203: 105-8.

  5) Hines J, Katz DS, Goffner L, Rubin GD. Fat collection related to the intrahepatic inferior vena cava on CT. AJR Am J Roentgenol 1999; 172: 409-11.

  6) Sodhi KS, Saxena AK, Khandelwal N, Chawla YK. Pseudolipoma of the inferior vena cava. Indian J Surg 2014; 76: 413-4.

  7) Moulin G, Berger JF, Chagnaud C, Piquet P, Bartoli JM. Imaging of fat thrombus in the inferior vena cava originating from an angiomyolipoma. Cardiovasc Intervent Radiol 1994; 17: 152-4.

  8) Zerhouni EA, Barth KH, Siegelman SS. Demonstration of venous thrombosis by computed tomography. AJR Am J Roentgenol 1980; 134: 753-8.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]