[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-046
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Parafaringeal Alana Uzanan Rekürren Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
Turgut KARLIDAĞ, İrfan KAYGUSUZ, Erol KELEŞ, Yusuf AVCI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Lipom, Parafarengeal Alan, Cerrahi, Lipoma, Parapharyngeal Space, Surgery
Özet
Lipomlar sırt, omuz ve boyunda sık görülen benign yumuşak doku tümörleridir. Parotis bezi lipomu tükrük bezinde seyrek olarak görülen non-epitelyal bir tümördür. Parotis bezi derin lobu kaynaklı lipomlar daha nadir görülürler. Nadir görülmelerinden dolayı parotis tümörlerinin ayırıcı tanısında genellikle düşünülmemektedir; bu yüzden de cerrahi tedavisi tartışmalıdır. Bu yazıda, daha önce farklı zamanlarda dört kez ameliyat edilen, parotis bezi derin lobundankaynaklanan ve parafarengeal alana da uzanan dev lipom olgusu sunulmuştur.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Lipomlar yavaş büyüyen benign yapılı mezankimal tümörlerdir. Baş ve boyunda yaygın olarak görülmesine rağmen, parafaringeal bölgede nadir görülmektedir 1. Benign yapıda olup, matür yağ hücrelerinden oluşur. Boyun, omuz ve sırt bölgesinde daha fazla görülürler 2,3. İntraparotid lipomlar nadir olarak gözlenir ve literatürde parotis tümörleri arasında %0.6-%4 oranında görülürler 4,5. Parafarengeal boşluk tümörleri ise tüm baş-boyun tümörlerinin %0.5-%0.8’ini oluşturmakta ve bu bölge tümörlerin sadece % 1-2’sinde lipom görülmektedir 1.

  Bu yazıda, parotis bezi derin lobundan kaynaklanıp, parafarengeal boşluğa uzanan ve radyolojik olarak dumbbell bulgusu gözlenen, eş zamanlı olarak submandibular, boyun 2. ve 3. bölge yerleşimli rekürren, dev lipom olgusu literatür eşliğinde sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Altmış yaşında kadın hasta, sağ kulak altında yavaş büyüyen kitle yakınması ile Mart 2016 tarihinde polikliniğimize başvurdu. Hastanın, daha önce başka bir merkezde, sağ parotis lipomu nedeniyle yüzeyel parotidektomi dahil dört kez ameliyat geçirme hikayesi vardı. Yapılan fizik muayenede sağda parotis lojunda yaklaşık 6x3 cm’lik, boyun 2. ve 3. bölgede yaklaşık 4x5 cm’lik hareketli, yumuşak kıvamlı, ağrısız kitleler görüldü (Şekil 1). Ultrasonografide (USG) sağ parotis lojunda hiperekoik düzgün sınırlı 6 cm boyutunda lezyon vardı. Manyetik Rezonans (MR) görüntülemesinde ise parotis bezinden parafarengeal alana uzanan 6x3 cm ve 4x5 cm boyutlu bilobüle, birbiri ile ilişkili ve ayrıca önde hyoid üzerinde 4x3 cm yağ ile benzer yapıya sahip kitle görüldü. MR görüntülemesinde dumbbell bulgusu vardı (Şekil 2). Hastaya nüks dev parotis lipomu tanısıyla, modifiye blair insizyonu ve lateral faringeal yaklaşımla, tamamlayıcı parotidektomi, parafaringeal bölgedeki, 2. ve 3. bölgedeki lipomun total rezeksiyonu yapıldı. Spesmen, sarı renkli, matür yağ doku görünümde olup histopatolojik değerlendirmede lipom tanısı konuldu. Hastanın bir yıllık takibinde nüks ile karşılaşılmadı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Sağ parotis lojundaki hareketli, yumuşak kıvamlı kitle.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: MR görüntülemede yağ baskılı ve T2 görüntülemede boynun sağ tarfında parotis lojunda ve parafarengeal bölgede lipom.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Parafarengeal alan tümörleri, rutin klinik muayenede kolayca erişilebilir olmayan sessiz ve sinsi büyüyen tümörlerdir. Çoğu iyi huyludur ve nadir görülürler 6,7. Bu bölge tümörlerinin %70-80'i benign yapıdadır. Bunların %40-50'si tükürük bezi tümörü, %20’si nörojenik, %15’i lenf nodu ve %16’sı ise diğer tümörler olarak bildirilmiştir 81.

  Lipomlar matür adipositlerden oluşmaktadır. Bunlar genellikle ince bir kapsülle çevrili iyi sınırlı sarı renkli lezyonlardır 9. Parotis lipomları 7-72 yaş arasında görülebilmekle birlikte, sıklıkla 50-60 yaş aralığında ve erkeklerde 5-10 kez daha sık görülürler 10. Obezite, genetik yatkınlık, diabet, siroz, kronik alkolizm, travma, malnütrisyon, radyasyon, endokrin bozukluklar, insülin enjeksiyonu ve kortikosteroid tedavisi muhtemel etiyolojik faktörler olarak kabul edilmektedir 11. Genellikle uzun bir süre asemptomatik büyüdüğünden teşhis sırasında büyük boyuttadır ve kolaylıkla rezeke edilebilir değildir. Klinik bulgusu ise asemptomatik boyun kitlesi, disfoni, yutma güçlüğü, trismus, otitis media ve kranial sinir disfonksiyonu olarak görülür <8. Trismus ve kranial sinir paralizi ise genellikle malignite ile ilişkilidir 12.

  Klinikte lipomlar, genellikle asemptomatik, yuvarlakoval, orta sertlikte mobil, bazen lobule bir kitle şeklinde karşımıza çıkar. Nadiren bir siniri etkilerse ağrı ortaya çıkabilir 10. Ortaya çıkış süresi ortalama 6 aydır. Bizim olgumuzda ise, hastanın parotis bölgesinde asemptomatik yumuşak kıvamlı kitle olarak kliniğimize başvurmuştu. Histolojik olarak, fibröz bir kapsülle çevre dokulardan ayrılan düzgün sınırlı ve matür yağ doku görünümündedir. İnce bağ dokusu matür yağ hücrelerini septalarla, gruplara ayırır ve lobüler bir yapı ortaya çıkarır. Ayrıca; bağ dokusu septaları içinde kan damarları bulunabilir. Seyrek olarak da enflamatuar hücreler ve makrofajlar görülebilir 11.

  USG, MR ve bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemeleri parotis kitlelerini değerlendirmede kullanılan önemli yöntemlerdir. Lipom ve liposarkomun BT görüntüleme karakteristikleri ve diğer yağ dansiteli lezyonlardan (örneğin; yağlı infiltrasyon) ayırıcı tanısının spesifik olması tanıyı kolaylaştırır 13. Özellikle MR’da yağ baskılı sekansların kullanılması tanısal açıdan oldukça yol göstericidir. Olgumuzda yağ baskılı MR görüntüleri, ayırıcı tanı açısından oldukça yol gösterici idi. Parotis derin lobu lipomları literatürde oldukça nadir bildirilmiştir 14. Bizim olgumuzdaki lipom, parotis derin lobuna ve parafarengeal bölgeye uzanım gösteren ve daha önce dört kez opere edilen nüks bir olgu olması açısından dikkat çekici idi. Nüks lipom nedeni, genellikle cerrahi sırasında düzenli sınırları olmayan rezidü odaktan kaynaklanır 15. Bizim olgumuzda ise muhtemelen önceki cerrahide kitle enblok olarak çıkarılmadığından, rezidü bir odak nedeniyle nüks gelişmişti.

  Parafarengeal bölge tümörlerinde farklı yaklaşımlar tercih edilmektedir. Bunlar: transoral yaklaşım, transservikal yaklaşım, transservikal-transmandibuler yaklaşım, transparotid yaklaşım, transparotid-transserviko-submaksiller yaklaşımlardır. Transservikal yaklaşım ve transservikal-parotid yaklaşım parafarengeal kitleler için en sık kullanılan cerrahi yaklaşımdır 16. Abie ve ark. 17, parafaringeal bölge tümörlerinde transoral robotik cerrahi eksizyon tekniğini de rapor etmişlerdir. Bu teknikte üç boyutlu büyütülmüş görsel teknolojiyi kullanmışlardır. Bizim olgumuzda, lipomun parotis ve parafarengeal alanı tamamen doldurduğu izlendiğinden, transparotid-transservikal yaklaşımı tercih ettik. Hastanın fasiyal fonksiyonlarını koruyarak tüm lipom dokusu total olarak çıkarıldı. Hastanın bir yıllık takiplerinde nüks ile karşılaşılmadı.

  Parotis ve parafarengeal alan lipomları, genellikle asemptomatik yavaş büyüyen kitle olarak gözlenen nadir lezyonlardır. Bu alan tümörlerinin cerrahi tedavisi için transparotid ve transservikal kombine yaklaşım, uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Pal P, Singh B, Sood AS. Unusual parap-haryngeal lipoma. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 67; 158–60.

  2) Yazıcıoğlu AK, Akan H, Çelebi M. Parotid Bezi Lipomu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2002; 8: 203-5.

  3) Zhong LP, Zhao SF, Chen GF, Ping FY. Ultrasonographic appearance of lipoma in the oral and maxillofacial region. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98: 738-40.

  4) Ethunandan M, Vura G, T Umar, et al. Lipomatous lesions of the parotid gland. J Oral Maxillofac Surg 2006; 64: 1583–6.

  5) Ulku CH, Uyar Y, Unaldi D. Management of lipomas arising from deep lobe of the parotid gland. Auris Nasus Larynx 2006; 32: 49–53.

  6) Özcan M, Tuncel Ü, Ünal A, Arda N, Yalçın F. Parafarengeal kitlelere transservikal-transmandibuler yaklaşım: Dört olgunun sunumu. KBB-Forum 2002; 1: 48-53.

  7) Bradley PJ, Guntinas-Lichius O. Salivary gland disorders and diseases: diagnosis and management. Thieme, Stuttgart 2012; 122: 1883-4.

  8) Khafif A, Segev Y, Kaplan DM, Gil Z, Fliss DM. Surgical management of parapharyngeal space tumors: a 10-year review. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132: 401–6.

  9) Enzinger FM, Weiss SW. Benign lipomatous tumours. In: Soft Tissue Tumors. St. Louis, MO: CV Mosby; 1995. p.381-430.

  10) Mc Daniel RK. Benign mesenchymal neoplasm: neoplasm of adipose tissue. In: Gnepp EA, ed. Surgical Pathology of the Salivary Glands. Philadelphia; WB. Saundary company; 1991; 503-5.

  11) Hosnuter M, Kargi E, Babuccu O, et al. A case of lipoma of the deep lobe of the parotid gland. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003; 10: 167-70.

  12) Rodríguez-Ciurana J, Rodado C, Sáez M, Bassas C. Giant parotid pleomorphic adenoma involving the parapharyngeal space: report of a case. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58: 1184–7.

  13) Stewart MG, Schartz MR, Alfrod BR. Atypical and malignant lipomatous lesions of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 120: 1151-5.

  14) Weiner GM, Pahor AL. Deep lobe parotid lipoma: a case report. J Laryngol Otol 1995; 109: 772-3.

  15) Po-Han Lee, Jıann-Jy Chen and Yung-An Tsou A. Recurrent sialolipoma of the parotid gland: A case report. Oncology Letters 2014; 7: 1981-3.

  16) Eisele DW, Richmon JD. Contemporary evaluation and management of parapharyngeal space neoplasms. J Laryngol Otol 2013; 127: 550-1.

  17) Abie H. Mendelsohn, MD. Transoral robotic assisted resection of the parapharyngeal space. Head and Neck. 2015; 37: 273-80.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]