[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-153
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Meckel Divertikülünün Alışılmamış Sunumu: Mezodivertiküler Banda Bağlı Aksiyal Torsiyone Meckel Divertikülü
Veli AVCI, Lokman SOYSAL
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Meckel Divertikülü, Aksiyal Torsiyon, Bant, Meckel Diverticulum, Axial Torsion, Band
Özet
Meckel divertikülü (MD) gastrointestinal sistemin en yaygın konjenital anomalisidir. Buna rağmen torsiyonu oldukça nadir görülür. MD fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle gözden kaçabilmektedir. Gecikmiş tedavi morbidite ve mortalite riskini arttırır. Bu çalışmada erken tanı almış mezodivertiküler banda bağlı aksiyal torsiyone MD olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Meckel divertikülü (MD) embriyonik gelişim sırasında omfalomesenterik kanalın tam olarak kapanmamasıyla oluşur 1-3. Gastrointestinal sistemin en sık konjenital malformasyonudur 1,4,5. Tarihte ilkkez Johann Frederich Meckel tarafından 1809 yılında tanımlanmıştır 3,6. MD ileoçekal valvin 100 cm proksimaline kadar görülebilmektedir 2,6-8 Tipik olarak barsağın anti mezenterik tarafına lokalizedir 8-10. Çoğu vaka asemptomatik seyreder 2,6,11. Bu yüzden tanı fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle gözden kaçabilmektedir 1,7,11,12. Gecikmiş ameliyat morbidite ve mortalite riskini arttırır. Bu nedenle özellikle atipik prezentasyonlu hastalarda klinik şüphede doğru-hızlı tanı ve tedavi hayati önem taşır 7,12 Bu çalışmada mezodivertiküler banda bağlı aksiyal torsiyone olmuş MD olgusunu sunmayı hedefledik.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  On iki yaşındaki erkek hasta kliniğimize iki gündür devam eden karın ağrısı, bulantı ve safralı kusma şikayeti ile getirildi. Hastanın daha önce karın ağrısı şikayetinin olmadığı öğrenildi.

  Fizik muayenesinde karında yaygın hassasiyet ve defans vardı. Rektal tuşe ve labaratuvar değerleri normaldi. Ayrıca ayakta direkt batın grafisinde çok sayıda hava-sıvı seviyeleri mevcuttu (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri.

  Ultrasonda genişlemiş barsak ansları, bu anslar arasında ve batın içinde serbest sıvı rapor edildi. Hasta akut batın ön tanısı ile ameliyata alındı. Ameliyatta çekumdan 50 cm proksimalde mezodivertiküler bant (Şekil 2) ile 6 cm uzunluğunda, aksiyal torsiyone meckel divertikülü tespit edildi (Şekil 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Mezodivertiküler bantlar.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Aksiyal torsiyone meckel divertikülü.

  Detorsiyon sonrasında divertikül ve barsakların kanlanmasının iyi olduğu görüldü (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Detorsiyon sonrası Meckel Divertikülü.

  Hastada divertikülektomi işlemi gerçekleştirildi. Patoloji sonucu; mukozada atipik özellik izlenmedi şeklinde raporlandı. Ameliyat sonrası yedinci günde önerilerle taburcu edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  MD her iki cinsiyette eşit olarak görülmesine rağmen; semptom ve komplikasyonlar erkeklerde daha fazladır 3,5. En sık iki yaş civarında görülür 3. Cinsiyeti erkek olan hastamız alışılmışın dışında ileri yaşlarda idi.

  Genellikle asemptomatik olan MD’nin çocuklarda en sık görülen komplikasyonu kanama ve intestinal obstrüksiyondur 3,4,8. Kanama ektopik gastrik mukozanın neden olduğu erozyona sekonder gelişen ağrısız rektal kanamadır 9,10. Eğer divertikül 2 cm'den büyükse sıklıkla semptomatik seyretmektedir 13. Karın ağrısı ve safralı kusma şikayeti olan olgumuzda rektal kanama yoktu.

  Ameliyat öncesi MD tanısı koymak zordur. Fizik muayene, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar tetkiklerine rağmen tanı gözden kaçabilmektedir 1,7,11,12. Vakaların ancak %6-12’si ameliyat öncesi doğru tanı alabilir 10.

  MD ortalama 3 cm uzunluğundadır. 5 cm’den uzun olanlar dev divertikül olarak tarif edilmektedir 6. Divertikül boyutunun artması komplikasyon görülme sıklığını arttırır 5. MD için yaşam boyu komplikasyon riski %6.4 gibi yüksek oranda olduğu tahmin edilmektedir 2,5,6,11 Ancak meckel divertikülünün aksiyal torsiyonu nadir gürülen bir komplikasyondur 1,3,11. Olgumuzda; ameliyat esnasındaki görüntü aksiyal torsiyone olup; 6 cm uzunluğunda olduğundan dev MD sınıfına dahil edildi.

  MD'nin distal ucunun fibröz bant ile umblikusa bağlı olması aksiyal torsiyon riskini artırmaktadır. MD’nin uzun ve geniş olması, taban çapının dar olması gibi anatomik özellikleri önemli predispozan faktörlerdir 1,8. Bir diğer predispozan faktör ise divertiküle bağlı mezodivertiküler bandın varlığıdır 8,10. Olgumuzda MD’nin makroskopik görüntüsü mezodivertiküler banda bağlı torsiyon varsayımını desteklemektedir.

  Gecikmiş tedavi komplike olmuş MD'de anlamlı morbidite ve mortalite artışına neden olabilir. Bu nedenle klinik şüphe doğru ve hızlı tedavi açısından önemlidir 7,12. Bir çalışmada MD için tanısal laparoskopi sonrası laparatomi işlemi gerçekleştirilmişken 1, başka bir çalışmada ise laparoskopik tedavinin daha güvenilir olduğu savunulmuştur 14. Olgumuzda ise klinik şüpheyi aydınlatmak amaçlı erken dönemde tanısal laparatomi yöntemi tercih edildi. Erken laparatomi; torsiyone MD'nin gangrene olmadan tespit edilip rezeke edilmesine imkan sağladığını düşünmekteyiz.

  Sonuç olarak akut batın ön tanısı ile ameliyata alınan hastalarda kliniği tam olarak aydınlatacak herhangi bir patoloji tespit edilemediğinde; Meckel Divertikülü torsiyonu akla gelmeli ve barsaklar divertikül açısından ayrıntılı olarak kontrol edilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Parab SV, Salve PG, Dahiphale A, Thakare R, Aiwale A. Axial torsion of Meckel’s diverticulum: A rare case report. J Clin Diag Res: JCDR 2017; 11: 5-6.

  2) Nunes QM, Hotouras A, Tiwari S, Sheth A. Gangrene due to axial torsion of a giant Meckel's diverticulum containing multiple stones in the lumen: a case report. Cases J 2009; 2: 7141.

  3) Sasikumar K, Noonavath RN, Sreenath GS, Maroju N. Axial torsion of gangrenous Meckel’s diverticulum causing small bowel obstruction. J Surg Tech Case Rep 2013; 5: 103-5.

  4) Hadeed AA, Azar RR, Azar NN, Benninger B. Meckel's diverticulum complicated by axial torsion and gangrene. J Surg Case Rep 2015; 3: 1-3.

  5) Kirmizi S, Kirmizi DA, Karagul R, Tolan K. Giant Meckel’s diverticulum torsion that mimics adnexal pathology. Int J Surg Case Rep 2016; 24: 139-1.

  6) Luu AM, Meurer K, Herzog T, Uhl W, Tannapfel A, Braumann C. Small bowel obstruction due to a giant Meckel's diverticulum. Visceral Med 2016; 32: 434-6.

  7) Limas C, Seretis K, Soultanidis C, Anagnostoulis S. Axial torsion and gangrene of a giant Meckel's diverticulum. J Gastrointestinal Liver Dis 2006; 15: 67.

  8) Ahmed K, Hayet Z, Hamdi L, Mahdi BD, Mohamed J, Riadh M. Laparoscopic management of an axially torsed gangrenous Meckel's diverticulum in a child. African J Pediatric Surg 2016; 13: 150.

  9) Seshadri A, Potter CA, Riviello R, Gates JD, Sodickson AD, Khurana B. BWH emergency radiology–surgical correlation: torsion of Meckel’s diverticulum. Emer Rad 2015; 22: 605-7.

  10) Rencuzogullari A, Dalci K, Yalav O. Unusual presentation of Meckel’s diverticulum: gangrene due to axial torsion. Case Rep Emerg Med 2015; http://dx.doi.org/10.1155/2015/571847

  11) Nose S, Okuyama H, Sasaki T, Nishimura M. Torsion of Meckel’s diverticulum in a child. Case Rep Gastroenterol 2013; 7: 14-8.

  12) Kiyak G, Ergul E, Sarikaya SM, Kusdemir A. Axial torsion and gangrene of a giant Meckel's diverticulum mimicking acute appendicitis. JPMA. J Pakistan Med Association 2009; 59: 408-9.

  13) Yıldız İ, Koca YS, Barut İ. An unusual case of intraabdominal abscess and acute abdomen caused by axial torsion of a Meckel's diverticulum. Ann Med Surg 2016; 6: 74-6.

  14) Ong MW, Tan KK, Sim R. Laparoscopic resection of a huge gangrenous Meckel’s diverticulum in an adult. Singapore Med J 2013; 54: 83-4.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]