[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-102
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Atnalı Böbrek Anomalisi ile Birlikte Böbrek Taşı Tespit Edilen Bir Hastada Laparoskopik Piyelolitotomi: Olgu Sunumu
Emrullah DURMUŞ1, Engin ÖZBAY1, Remzi SALAR1, Halil Ferat ÖNCEL1, Talip GÖKTAŞ2
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Yozgat Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Yozgat, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Atnalı Böbrek, Laparoskopik Piyelolitotomi, Böbrek Taşı, Horseshoe Kidney, Laparoscopic Pyelolithotomy, Kidney Stone
Özet
Atnalı böbrek en sık görülen füzyon anomalisi olup insidansı 1/400 civarındadır. Erkeklerde kızlara oranla 2 kat fazla görülür. Üreteropelvik bileşkenin yüksek insersiyonu nedeniyle gelişen üriner staz nedeniyle atnalı böbrekte taş görülme insidansı yüksektir. Bu çalışmada Atnalı böbreği olan böbrek taşlı bir hastada başarısız ESWL tedavisi sonrası yapılan laparoskopik piyelolitotomi olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Atnalı böbrek en sık görülen füzyon anomalisi olup insidansı 1/400 civarındadır. Erkeklerde kızlara oranla 2 kat fazla görülür 1,2. Atnalı böbrekte üreteropelvik bileşkenin yüksek insersiyonu nedeniyle gelişen üriner staz nedeniyle taş görülme insidansı yüksektir 3. Atnalı böbrekte taş tespit edilmesi durumunda ESWL, Perkütan Nefrolitotomi, Bükülebilir Üreterorenoskop, Laparoskopik ve açık cerrahi seçilebilecek tedavi yöntemleridir. Bu çalışmada Atnalı böbreği olan böbrek taşlı bir hastada başarısız ESWL tedavisi sonrası yapılan laparoskopik piyelolitotomi olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Kırksekiz yaşında erkek hasta kliniğimize sağ yan ağrısı ile başvurdu. Anamnezinde 1 ay önce dış merkezde bir hastanede sağ böbrek taşına ESWL yapıldığı ancak başarısız olunduğu öğrenildi. Hastaya çekilen kontrastsız tüm abdomen BT’de atnalı böbrek anomalisi ile birlikte sağ renal pelviste 3 cm taş tespit edildi (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Atnalı böbrek anomalisine eşlik eden böbrek taşının BT görüntüsü.

  İdrar mikroskobisinde ‘’++’’ lökosit vardı ancak idrar kültüründe üremesi olmadı. Biyokimyasal testlerinde herhangi bir anormal değer saptanmadı. Hastadan onam formu alınıp anestezi ile konsulte edildikten sonra ameliyata alındı.

  Cerrahi Teknik
  Genel anestezi altında sağ lateral dekubit pozisyonunda Veres iğnesi ile batın içerisine girilerek batın 15 mmHg basınca kadar CO2 gazı ile şişirildi. Umblikusun 3 cm lateralinden midklaviküler hatta 10 mm trokar girilerek endoskop ile batın içerisi gözlendi. Daha sonra uygun planda 2 adet trokar daha yerleştirildi. Batın içerisi gözlenirken renal pelvisin anterosuperior’a doğru rotasyon yaptığı gözlendi. Sağ kolon Told hattından itibaren anteriora deviye edilerek üreteropelvik bileşke ve renal pelvis ortaya çıkarıldı. Üreter diseksiyonundan sonra renal pelvise V insizyonu yapılarak pelvisteki taş çıkarıldı. Daha sonra trokar içerisinden bükülebilir üreterorenoskop ile girilerek alt ve orta kaliksten 5 mm lik 2 adet daha taş çıkarıldı. 4.8 Fr 28 cm JJ stent yerleştirilerek renal pelvis 3,0 vicryl ile kapatıldı. Toplam operasyon süresi 120 dakika olarak hesaplandı. Kanama miktarı 50 cc olup postoperatif 1.gün sondası 3.gün dreni çekilen hasta herhangi bir komplikasyon gelişmeden taburcu edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Laparoskopik pyelolitotomi ilk olarak 1994 yılında Gaur tarafından rapor edilmiştir 4. Gaur’un retroperitoneal boşlukta balon dilatasyonu bulması ürolojik laparoskopinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur 5. Transperitoneal laparoskopik girişimlerde enfekte idrarın intraperitoneal organlarla temas etme riski vardır. Ancak bu şekilde yapılan girişimlerde herhangi bir komplikasyon gelişmediğini bildiren çalışmalar da mevcuttur 6,7. Cerrahi tecrübemizin transperitoneal girişimde daha fazla olması nedeniyle biz de bu yolu tercih ettik. Sunulan olgu da bununla ilgili herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

  Atnalı böbrekte ESWL tedavi seçenekleri arasındadır 8. Olgu da daha önce ESWL denenmiş ancak başarısız olunmuştur.

  Perkütan nefrolitotomi, Atnalı böbrekte iyi bir tedavi seçeneği olmasına karşın anomalili böbrekte normal anatominin kaybolması nedeniyle kolon perforasyonu gibi major komplikasyonlar yüksektir 9,10. Atnalı böbrekte perkütan nefrolitotomi’nin olası komplikasyonları nedeniyle ve kliniğimizde rutin hastalara perlütan nefrolitotomi (PNL) uyguladığımız halde anomalili böbreğe PNL konusunda yeterli deneyime sahip olmadığımızı düşünerek vakamızda bu tedavi yöntemini seçmedik.

  Atnalı böbrekte laparoskopi yardımlı PNL de bir tedavi seçeneği olabilir. Laparoskopi yardımlı PNL ilk defa 2004’te Maheshwari ve ark. 11 tarafından yapılmıştır. Sunulan olgu da operasyonun başlangıcında bu yöntemi düşündük ancak laparoskopi ile batına giriş sağlanıp disseksiyon yapıldıktan sonra renal pelvisin anterior’a rotasyon yaptığı gözlendiğinden taşın renal pelvise yapılacak bir insizyonla daha kolay ve tek parça halinde çıkarılabileceğini öngördük ve PNL işlemine geçmeden operasyona laparoskopik olarak devam etmeyi uygun bulduk.

  Atis ve ark. 12 yaptığı bir çalışmada bükülebilir üreterorenoskopinin 2 cm’den büyük taşlarda başarısının azaldığı belirtilmiştir. Biz olgumuzda pelvisteki 3 cm lik taş çıkarıldıktan sonra alt poldeki küçük taşları çıkarmak için bükülebilir üreterorenoskopiyi kullandık. Yeterli cerrahi tecrübesi olan merkezlerde atnalı böbrek anomalisi ile birlikte böbrek taşı görülen hastalarda laparoskopik pyelolitotomi perkütan nefrolitotomiye alternatif, güvenli bir tedavi seçeneğidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Yohannes P, Smith AD. The endourological management of complications associated with horseshoe kidney. J Urol 2002; 168: 5-8.

  2) Tepeler A, Sehgal PD, Akman T, et al. Factors affecting outcomes of percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidneys. Urology 2014; 84: 1290-4.

  3) Esuvaranathan K, Tan EC, Tunget KH, et al. Stones in horseshoe kidneys: results of treatment by extra corporeal shock wave lithotripsy and endourology. J Urol 1991; 146: 1213-5.

  4) Gaur DD, Agarwal DK, Purohit KC, Darshane AS. Retroperitoneal laparoscopic pyelolithotomy. J Urol 1994; 151: 927-9.

  5) Gaur DD. Laparoscopic operative retroperitoneoscopy: Use of a new device. J Urol 1992; 148: 1137-9.

  6) Abuanz S, Gamé X, Roche JB, et al. Laparoscopic pyeloplasty: Comparison between retroperitoneoscopic and transperitoneal approach. Urology 2010; 76: 877-81.

  7) Nambirajan T, Jeschke S, Albqami N, et al. Role of laparoscopy in management of renal stones: Single-center experience and review of literature, J Endourol 2005; 19: 353-59.

  8) Sheir KZ, Madbouly K,Elsobky E, Abdelkhalek M. Extra corporeal shock wave lithotripsy in anomalous kidneys: 11-year experience with two second-generation lithotripters. Urology 2003; 62: 10-5.

  9) Skoog SJ, Reed MD, Gaudier FA, Dunn NP. The posterolateral and the retrorenal colon: Implication in percutaneous stone extraction. J Urol 1985; 134: 110-2.

  10) Goswami AK, Shrivastava P, Mukherjee A, Sharma SK. Management of colonic perforation during percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidney. J Endourol 2001; 15: 989-91.

  11) Maheshwari PN, Bhandarkar DS, Shah RS, Andankar MG, Saple AL. Laparoscopy-assisted transperitoneal percutaneous nephrolithotomy for recurrent calculus in isthmic calix of horseshoe kidney. J Endourol 2004; 18: 858-61.

  12) Atis G, Resorlu B, Gurbuz C, et al. Retrograde intrarenal surgery in patients with horseshoe kidneys. Urolithiasis 2013; 41: 79-83.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]