[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-102
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atnalı Böbrek Anomalisi ile Birlikte Böbrek Taşı Tespit Edilen Bir Hastada Laparoskopik Piyelolitotomi: Olgu Sunumu
Emrullah DURMUŞ1, Engin ÖZBAY1, Remzi SALAR1, Halil Ferat ÖNCEL1, Talip GÖKTAŞ2
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Yozgat Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Yozgat, Türkiye

Atnalı böbrek en sık görülen füzyon anomalisi olup insidansı 1/400 civarındadır. Erkeklerde kızlara oranla 2 kat fazla görülür. Üreteropelvik bileşkenin yüksek insersiyonu nedeniyle gelişen üriner staz nedeniyle atnalı böbrekte taş görülme insidansı yüksektir. Bu çalışmada Atnalı böbreği olan böbrek taşlı bir hastada başarısız ESWL tedavisi sonrası yapılan laparoskopik piyelolitotomi olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]