[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 079-081
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Eagle Sendromu
Üzeyir GÖK, Mücahit YILDIZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Eagle sendromu,elonge styloid proces,baş ve boyun ağrısı,Eagle syndrome,elongated styloid process , cervicofacial pain
Özet
Elonge stiloid proçes kraniofasiyal ve servikofasiyal bölgedeki çok sayıdaki ağrı nedenlerinden biridir. Elonge stiloid proçesin toplumdaki insidan %4 olarak belirtilmiş ve bunlarında %4 ünün semptomatik olduğu rapor edilmiştir. Stilohyoid kompleksin mineralizasyonu ve kalsifikasyonu genel populasyonda %2-4 oranında görülmektedir. Eagle sendromu kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür ve 20-40 yaşları arasında görülme insidansını artar. Tedavisinde ekstenal veya intraoral yaklaşım ile uzun stiloid proçesler kısaltılır. Kliniğimizde intraoral yaklaşım ile opere ettiğimiz 5 vaka literatüre bilgisi ışığında sunulmuştur. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Eagle sendromu stiloid proçesin semptomatik elengasyonu veya stilohyoid yada stilomandibular ligamanın mineralizasyonu için kullanılan bir terimdir. Elonge stiloid çıkıntıya bağlı semptomatoloji, klinik, radyolojik tanı ve tedavisi ilk olarak 1937 yılında WW Eagle tarafından tanımlanlmıştır. Eagle sendromu, stiloid sendrom, stilohyoid sendrom, elonge stiloid çıkıntı ve stiloid çıkıntı nöraljisi olarak da bilinmektedir 1. Eagle sendromu ilk olarak 1937 yılında Eagle tarafından tanımlanmış olmasına rağmen stilohyoid ligamanın ossifikasyonu ilk olarak 1652 yılında Paduada Marchetti tarafından tanımlanmıştır. Elonge stiloid proçese yönelik ilk operasyon 1872 yılında Viena da Weinlechner tarafından intraoral teknik ile yapılmış ve semptomatik rahatlama sağlamıştır 2. External cerrahi yaklaşımı ise ilk olarak 1942 yılında Loeser ve Cardwell tarafından tanımlamıştır3.

  Stilohyoid kompleks stiloid proçes, stilohyoid ligaman ve hyoid kemiğin küçük boynuzundan oluşmaktadır. Embriyolojik olarak bu yapılar ve özelliklede stiloid proçes ikinci brankial arktan, Reichert kartilajından gelişmektedirler 4.

  Uzun stiloid procesin gelişimi ile ilgili bazı teoriler vardır. Bunlar;

  1- Konjenital elengasyon,
  2- Stilohyoid ligamanın kısmi yada tam ossifkasyonu,
  3- Timpanohyale ve stylohyoid kartilajinöz bileşkenin elongasyonu,
  4- Travma sonrası reaktif hiperplazi 5.

  Eagle sendromunda tanı bazı kriterler göre yapılmaktadır.Bunlar ;

  1- Hastanın mevcut semptomları
  2-Tonsiller yatakta elonge stiloid proçesin palpasyonu lokal 3- 1 ml %2 lidokainin tonsiller fossaya lokal infiltrasyonu 4- Elonge stiloid proçesin radyolojik bulguları 6,7.

  Eagle tonsiller fossanın transoral olarak palpasyonu ile oluşan ağrının bu sendrom için diagnostik bir belirtisi olduğunu rapor etmişdir 8. Stiloid proçesin tonsiller fossada palpasyonu temeline dayanan bir sınıflamayı Ravinder Verma 9 yapmış ve 3 alt sınıfa ayırmıştır. Bu sınıflamaya göre;

  Grade 1: Stiloid proçesin ucu tonsiller fossanın üst polünde palpe edilmektedir.

  Grade 2: Stiloid proçesin ucu tonsiller fossanın orta kısmında palpe edilir.

  Grade 3: Stiloid proçesin ucu alt polde palbe edilmektedir.

  Radyolojik olarak CT stiloid çıkıntının uzunluğunu, açılanmasını ve stiloid proçesin anatomik ilişkilerini tanımlayabilir ve tanıda en değerli yöntemlerden biridir 5.

  Eagle sendromunun ayırıcı tanısında ; dental maloklüzyon, sfenopalatin ganglion nöraljisi, temporomandibular eklem artriti, glossofaringeal ve trigeminal nöralji, carotodynia, kronik tonsillofarenjit, hyoid bursitis, Sluder’s sendromu, histamine cephalgia, cluster başağrısı, özefajial divertikül, temporal arterit, servikal spin artriti, benign ve malign neoplasmlar, dental ağrı, mastoidit, temporal arterit, sialoadenit, sialolitiazis ve migren düşünülmelidir 10.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma retrospektif bir çalışma olup 1999-2004 yılları arasında kliniğimizde Eagle sendromu tanısı ile takip edilmiş hastalar çalışmaya alınmıştır. Elonge stiloid proçes tanısı alan 9 hastadan operasyonu kabul eden 5 hasta (dört erkek, biri kadın) çalışmayı oluşturmuştur. Kliniğimize başvuran hastaların şikayetleri sorgulanıp tam bir KBB muayenesi yapıldı. Ayrıca tonsiller fossanın palpasyonu tüm hastalar için yapıldı. Rutin olarak tüm hastalara CT çekilip stiloid proçeslerin uzunlukları ölçüldü. Operasyonu kabul eden hastalardan beşine intraoral yaklaşım tekniği ile stiloid proçesin kısaltılması ameliyatı yapıldı. Postoperatif komplikasyon gelişmeyen hastalar aynı gün taburcu edildi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Hastaların yaşları 17 ile 41 arasında olup, ortalama yaşları 31.4 yıl idi. Hastaların hiçbirisinde daha önce geçirilmiş tonsillektomi hikayesi yoktu. Hastaların en sık başvuru şikayetleri özellikle yutkunma sırasında oluşan boğaz ağrısı ve boğazda yabancı cisim hissi idi. Yapılan fizik muayenede tonsiller fossanın palpasyonu ile ağrı tespiti bir hastada sol , bir hastada sağ ve üç hastada ise bilateral idi. Hastaların stiloid proçeslerin ölçülen boyutları 28-52 mm arasında olup ortalama sol: 39.4 mm sağ: 36.8mm olarak ölcüldü. Hastalardan 3 tanesine bilateral 2 tanesine ise unilateral (1 sağ, 1 sol) stiloid proçes elengasyonu tanısı konuldu ve hastaların tümü intraoral yaklaşım ile opere edildi. Hastaların takiplerinde şikayetleri tamamen geçtiği belirlendi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Elonge stiloid proçesin toplumdaki insidansı %4 olarak belirtilmiş ve bunlarında %4 ünün semptomatik olduğu rapor edilmiştir 11. Stilohyoid kompleksin mineralizasyonu ve kalsifikasyonu genel populasyonda %2-4 oranında görülmektedir12.

  Eagle sendromunda styloid procesin boyutu tüm bireylerde değişkenlik göstermektedir. Eagle, stiloid proçesin normal boyutunu 25 mm, Moffat ve ark. yaptıkları bir kadavra çalışmasında stiloid proçes boyutunu 15.2-47.7 mm olarak belirtmişlerdir 2,11. Montelbetti ve ark. 13 ise yaptıkları bir radyolojik çalışmada normal bir stiloid proçesin boyutunun 25 mm den küçük olduğunu tespit etmişlerdir. Bizim vakalarda ise ortalama 38.1 mm idi.

  Eagle sendromunda iki farklı klinik form tanımlamıştır. Bunlardan klasik sendrom genellikle tonsillektomi sonrası meydana gelir ve farinkste yabancı cisim hissi ile kendini belli eder. Ayrıca özellikle tonsiller fossada lokalize faringeal ağrı, ipsilateral kulak ağrısı, nadir olarak da disfaji ve odinofaji görülür. Bu formun sebebi 5,7,9,10. kranial sinirlerin elonge stiloid proçes ile ilişkili olarak tutulması ile meydana gelir. İkinci form olan karotis arter sendromu ise daha önce geçirilmiş cerrahi girişime bağlı değildir. Uzamış stiloid çıkıntının yada kalsifiye ligamanların internal ve/veya eksternal karotis arter duvarlarındaki sempatik plexusun mekanik irritasyonu sonucu uyarılmasına bağlı olarak meydana gelir 15,16. Bu hastalarda servikal ağrı ve baş hareketleriyle oluşan tinnitus ve dengesizlik de meydana gelebilir. Bizim olguların hiçbirisi tonsillektomi ameliyatı olmamıştı.

  Ayrıca stilohyoid ligamanın tendinöz kısmının dejeneratif ve inflamatuvar değişiklikleri ve faringeal infeksiyon sonrası oluşan romatik stiloidit de, Eagle sendromunda oluşan ağrıyı açıklayabilir 17. Stiloid procesin bilateral elengasyonu oldukça fazla olup bilateral semptomlar ise çok fazla görülmemektedir 18.

  Eagle sendromu ile ilgili belirtilmiş olan çok sayıda tedavi seçenekleri vardır. Bunlar; psikolojik olarak rahatlatma, non steroid antiinflamatuar ilaçlar, transfaringeal steroid veya uzun etkili lidokain injeksiyonu, oral karbomazepin verilmesi ve stiloid proçesin parmakla kırılmasıdır. Ancak temel tedavi cerrahidir 19.

  Eagle sendromuna yönelik başlıca intraoral ve eksternal olmak üzere iki yaklaşım vardır. İntraoral yaklaşımın avantajları; operasyon kısa sürer ve external skar dokusu oluşturmaz. Dezavantajları ise, farinksin boyna açılmasına bağlı olarak bakteriyel kontaminasyon oluşması, bunun sonucunda derin boyun enfeksiyonu oluşma riski ve dar bir görüş alanı sağladığı için internal karotis arter ve komşu vital yapılara zarar verme olasılığıdır. Eksternal yaklaşımın avantaj ve dezavantajları ise stiloid proçes ve çevre nörovasküler yapıların yeterli anatomik görüntüyü sağlaması, boyun dokularının bakteriyel kontaminasyon riskini azaltması ve stiloid proçesin çok uzun yada kısa oluşuna uygun olmasıdır 20. Ancak cerrahi skar dokusunun oluşması, genel anesteziye ihtiyaç duyulması dezavantajıdır.

  Kliniğimizde 5 vakayı intraoral yaklaşım ile opere ettik. Günümüzde aerob ve anaerob bakteriler üzerine etkili antibiyotiklerin kullanıma girmesi, eksternal yaklaşım ile meydana gelecek skar izinin intraoral yaklaşımda oluşmaması bu yaklaşımın avantajları olup, tecrübeli cerrahlar tarafından intraoral yaklaşım güvenle kullanılabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Schroeder WA. Traumatic Eagle’s syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 104: 371-374

  2) Moffat DA, Ramsden RT, Shaw HJ. The styloid process syndrome: aetiological factors and surgical management. J. Laryngol Otol 1977; 91: 279-294

  3) Loeser LH, Cardwell EP. Elongated styloid process: a cause of glossopharyngeal neuralgia. Arch Otolaryngol 1942; 36: 198-203

  4) Fini G, Gasparini G, Filippini F, Becelli R, Marcotullio D. The long styloid process syndrome or Eagle’s syndrome.J Craniomaxillofac Surg. 2000; 28: 123-127

  5) Prasad KC, Kamath MP, Reddy KJM, Agarwal S. Elongated Styloid Process (Eagle’s Syndrome): A Clinical Study. J Oral Maxillofac Surg 2002; 60: 171-175

  6) Russe TE, Eagle’s syndrome: Diagnostic consideration and report of case J Am J Craniomaxillofac Surg Dent Assoc 1977; 94: 548

  7) Goldstein GR, Scopp IW. Radiographic interpretation of calcified stylomandibular and styloid ligaments. J Prosthet Dent 1973; 30: 330

  8) Eagle WW. Elongated styloid process: Report of 2 cases. Arch Otolaryngol 1937; 25: 584

  9) Verma R. Stylagia. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 1996; 48: 312

  10) Christiansen TA, Meyerhoff WL, Quick CA. Syloid process neuralgia: myth or fact. Arch Otolaryngol 1975; 101: 120-122

  11) Eagle WW. Symptomatic alongated styloid process: report of 2 cases of styloid process-carotid artery sendrome with operation. Arch Otolaryngol 1949; 49: 490-503

  12) Gossman JR, Tarsitano JJ. The styloid-stylohyoid syndrome. J Oral Surg 1977; 35: 555

  13) Montalbetti L, Ferrandi D, Pergami P, Savoldi F. Elongated styloid process and Eagle’s syndrome. Cephalalgia 1995; 15: 80- 93

  14) Diamond LH, Cottrell DA, Hunter MJ, Papageorge M. eagle’s syndrome: A report of 4 patients treated using a modified extraoral Approach. J Oral Maxillofac Surg 2001; 59: 1420-1426

  15) Keur JJ, Campbell JPS, McCarthy JF, Ralph WJ. The clinical significance of the elongated styloid process. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61: 399-404

  16) Eagle WW. Elongated styloid process: symptoms and treatment. Arch Otolaryngol 1958; 67: 172-076

  17) Strauss M, Zohar Y, Laurlan N. Elongated styloid process syndrome: Intraoral versus external approach for styloid surgery. Laryngoscopy 1985; 95: 976

  18) Harma R. Sytalgia: Clinical experiences of 52 cases. Acta Otolaryngol 1967; 224: 149

  19) Evans JT, Clairmont AA. The non-surgical treatment of Eagle’s syndrome. Ear Nose Throat J 1976; 55: 94-95

  20) Chase DC, Zarmen A, Bigelow WC, McCoy JM. Eagle’s syndrome: a comparison of intraoral versus extraoral surgical approaches. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 62: 625-629

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]