[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-092
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dört Kez Nükseden Lenfanjioma Sircumscriptum Olgusu
Başak Kandi COŞKUN, Yunus SARAL, Arzu ATASEVEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Lenfanjioma sircumscriptum, rekürrence,Lymphangioma circumscriptum, recurrence.
Özet
Lenfanjioma sircumscriptum (LS) deri, subkutan doku ve nadiren de kas tabakasında yerleşen lenfatik bir malformasyondur. Hastalığın etiyolojisi bilinmemekte ancak bazı olgularda olası nedenin lenf damarlarının obstruksiyonu olabileceği düşünülmektedir. En sık yerleşim yeri oral mukoza, ekstremitelerin proksimalleri, kasık, aksilla, ve gövdedir. Burada 12 yaşında erkek çocukta saptanan abdomen yerleşimli LS olgusu sunulmuş ve literatür ışığında tartışılmıştır. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Lenfanjioma sircumscriptum (LS), süperfisyal lenfatiklerin nadir görülen bir malformasyonudur 1. İlk olarak 1889’da Morris tarafından tanımlanmıştır 2. LS herhangibir yaşta görülebilmekle birlikte sıklıkla doğumda veya çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır. En sık yerleşim yerleri aksiller kıvrım, omuz, ekstremite proksimalleri ve perinedir 3. Burada doğumda ortaya çıkan ve dört kez nükseden abdomen yerleşimli 12 yaşında erkek LS’li olgu sunulmaktadır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Oniki yaşında erkek hasta, karın alt kısmında kabarıklık, kaşıntı yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Hastanın bu şikayetinin doğumda başlayıp tedavi edildiği ancak iki aydır yenilediği öğrenildi. Hastalık cerrahi rezeksiyonla tedavi edilmesine rağmen her seferinde aynı yerde nüks ettiği öğrenildi. Hastanın öz ve soygeçmişinde özellik yoktu.

  Hastanın dermatolojik muayenesinde; sağ spina iliaca anterior süperiordan sağ inguinal ve lumbal bölgelere doğru lineer bir hat üzerinde uzanan 5x10 cm boyutlarında grube, herpetiform görünümünde, bir kısmı berrak bir kısmı hemorajik karakterde üzerinde 0.3 cm ebatlarında veziküller bulunan plak mevcuttu (şekil 1). Bunların dışında fizik muayenesinde patolojik bir bulgu saptanmadı. Tam kan sayımı ve kan biyokimyası normal olarak değerlendirildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Grube, herpetiform karakterde lezyonların görünümü

  Hastanın lezyonundan alınan punch biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde; epidermiste akantoz, hiperkeratoz, dermiste yer yer eritrosit içeren dilate lenfatik kanallar gözlendi. Klinik ve histopatolojik görünüm ile hastaya LS tanısı konuldu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Lenfanjioma sircumscriptum (LS) nadir, derin lenf kanallarıyla ilişkili serözanginöz sıvıyla dolu olabilen, dilate lenf kanallarından oluşan hamartamatöz malformasyondur 4,5. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülen bu hastalık doğumda veya doğumdan sonra ortaya çıkar 6. Klinik olarak veziküller şeklinde izlenir. Veziküller keskin sınırlı, dağınık veya grube, kurbağa yumurtası görünümünde olabilir. Lenfanjiomlar translusendir fakat kan içerdikleri zaman kırmızı, mavi veya siyah renklerde görülebilirler 3. Bizim vakamızda da hem berrak hem hemorajik sıvı içeren veziküller mevcuttu.

  Histopatolojik incelemede epidermiste akantoz, hiperkeratoz, üst dermiste kan damarlarıyla ilişkili dilate lenf damarları gözlenir 7. Bizim olgumuzda da histolojik olarak bu değişiklikler izlenmektedir. Hastalığın ayırıcı tanısı anjiokeratom, hemanjiom, rekurren herpetik lezyon, kontakt dermatit ve molloskum kontagiosum ile yapılmalıdır 6.

  Tedavi kozmetik görünümü iyileştirmek, sıvı birikimi ve rekurren enfeksiyonu önlemek için gereklidir. Lezyonlar derin yerleşimli bağlantılar tahrip edilinceye kadar tekrarlayıcıdır 4. Bizim vakamız da lezyonun ortadan kaldırılması için yapılan cerrahi rezeksiyon alanında dört kez nüksetmişti. Rekürrensler görülebilmesine rağmen LS tedavisinde tercih cerrahidir 3,8. Bu mümkün değilse intralezyonel sklerozan uygulamaları, (örneğin doksisiklin veya OK-432) tedavide yardımcıdır. CO2 lazer de uygulanabilmektedir 3. Denton ve ark. 9 rezeke edilemeyen lezyonların radyoterapi ile etkin olarak tedavi olabileceğini belirtmişlerdir. Yine Chan-Ho Lai ve ark. 10 LS’nin pulse dye lazer tedavi seçeneğinin de düşünülmesi gerektiğini bildirmişlerdir.

  Tedavideki yetersizlik nedeniyle 12 yaşına kadar dört kez nüksetmiş nadir ve ilginç olduğunu düşündüğümüz olguyu literatür ışığında sunmayı uygun bulduk.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Dermal and Subcutaneous Tumors. In: Odom RB, James WD, Berger TG (editors). Andrew’s Diseases of the Skin. 9. baskı, Philadelphia: WB Saunders Co. 2000: 733-799.

  2) Mesenchymal and Neural Tumors. In: Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH ve ark. (editors). Dermatology. 2. baskı, Newyork: Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2000: 1553-1601.

  3) Mortimer PS. Disorders of lymphatic disorders. In: Champıon RH, Burton JL, Burns DA ve ark. (editors). Textbook of Dermatology. 6. baskı volüm 3, United Kingdom: Blackwell Science, 1998: 2277-2296.

  4) Vascular Tumors and Malformations. In: Habif P Thomas (editors). Clinical Dermatology. 3. baskı, St Louis: A Times Mirror Co., 1996: 721-738.

  5) Abu-Hamad A, Provencher D, Ganjei P, Penalver M. Lymphangioma circumscriptum of vulva: case report and review of the literature. Obstet Gynecol 1989: 496-499.

  6) Disorders of Blood and Lymph Vessels. In: Mei Kane-KS, Ryder JB, Johnson RA ve ark. (editors). Color Atlas & Synopsis of Pediatric Dermatology. Newyork: McGraw-Hill, 2002: 182-215.

  7) Calonje E, Jones EW. Vascular Tumors. In: Elder D, Elenitsas R, Jaworsky C ve ark (editors). Lewer’s Histopatology of the Skin. 8. baskı, Philadelphia: Lippincott Company, 1997; 13: 889-932.

  8) Mordehai J, Kurzbart E, Shinhar D, Sagi A, Finaly R, Mares AJ. Lymphangioma circumscriptum. Pediatr Surg Int 1998: 208-210.

  9) Denton AS, Baker-Hines R, Spittle MF. Radiotherapy is a useful treatment for lymphangioma circumscriptum: a report of two patients. Clin Oncol (R Coll Radiol) 1996; 8: 400-401.

  10) Lai CH, Hanson SG, Mallory SB. Lymphangioma circumscriptum treated with pulse dye laser. Pediatric Dermatology 2001; 6:509.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]