[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 143-145
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Soliter Koroid Pleksus Lipomu: BT ve MRG Bulguları
Hanefi YILDIRIM, Ayşe MURAT, Gökhan AKBAŞ, Erkin OĞUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Koroid pleksus, lipom, BT, MRG,Choroid plexus, lipoma, CT, MRI.
Özet
Santral sinir sisteminin lipomları son derece nadirdir ve bütün intrakraniyal tümörlerin %0.1’den daha azını oluştururlar. Koroid pleksus lipomu oldukça nadirdir ve çoğunlukla perikallozal lipomlara eşlik ederler. İntrakraniyal lipomlar genellikle asemptomatiktirler. US, BT ve MRG intrakraniyal lipomların tanısı için tercih edilen modalitelerdir. MRG lipomun orjinini, çevre dokularla olan ilişkisini ve lezyonun anatomik lokalizasyonunu göstermede US ve BT’den daha üstündür. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Santral sinir sisteminin lipomları son derece nadirdir ve literatürde bütün intrakraniyal tümörlerin %0.1’den daha azını oluşturduğu bildirilmektedir 1, 2. Perikallozal lipomlar en sık görülen intrakraniyal lipomlardır. Ayrıca kuadrigeminal, ambient, kiazmatik, interpedinküler, perimezensefalik ve silviyan sistern lipomları da rapor edilmiştir 2,3. Koroid pleksus lipomu da seyrek görülmekte olup, genellikle perikallozal lipomlarla birliktelik göstermektedir 1,3.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  38 yaşında erkek hasta bir senedir devam eden baş ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede (MRG); sol lateral ventrikül trigonu içinde koroid pleksusda lokalize olan, spin-eko (SE) T1 ağırlıklı imajlarda hiperintens, fast spin-eko (FSE) T2 ve proton dansite (PD) ağırlıklı imajlarda izointens 7 mm boyutlarında nodüler lezyon saptandı (Şekil 1A,B). STIR ağırlıklı görüntülerde nodüler lezyon yağ dokusu ile uyumlu olarak tamamen baskılanıp, hipointens olarak tespit edildi (Şekil 1C).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1A-B: T1 ağırlıklı aksiyal kesitte(A); lezyonun sol lateral ventrikül posterior horn içinde hiperintens nodüler görünümü (ok), T2 ağırlıklı aksiyal görüntüde(B); lezyon izointens ve STIR ağırlıklı aksiyal görüntüde


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1C: Lezyon tamamen baskılanıp hipointens olarak izlenmektedir (ok).

  Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde; lezyon çevre beyin omurilik sıvı (BOS) dansitesinden daha hipodens görünümde olup, lezyondan yapılan dansitometrik ölçümde (- 110) HU değerleri elde edildi (Şekil 2). Lezyonun BT’de hipodens görünümü ve dansitometrik değerleri ve MRG’nin sinyal özellikleri göz önüne alınarak lezyon koroid pleksus lipomu olarak değerlendirildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Aksiyal BT kesitinde; sol lateral ventrikül posterior hornda nodüler lezyonun çevre BOS’dan daha hipodens görünümü izlenmektedir (ok).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  İntrakraniyal lipomlar hamartom olmadıkları gibi gerçek neoplazm da değillerdir. Lipomlar daha ziyade primitif meningeal dokunun kötü farklılaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan konjenital nadir gelişimsel anomalilerdir 1,3,4. Embriyolojik olarak potansiyel subaraknoid sistern, primitif meningeal doku tarafından doldurulmuştur. Normal embriyogenez sırasında bu dokunun rezorbsiyonu sonucu subaraknoid bölge oluşmaktadır. Meningeal dokudaki rezorbsiyon yetersiz kalırsa bu alanda adipoz çizgilere farklılaşma olur ve bunun sonucunda matür lipomlar oluşur 3,5. İntrakraniyal lipomlar genellikle asemptomatik olup, olgumuzda olduğu gibi semptomatik olgular ise en yaygın baş ağrısı ile kliniğe müracaat ederler 1.

  İntrakraniyal lipomların tanısında ultrasonografi (US), BT ve MRG kullanılabilir 2,6,7,8. Lipomlar US’de ekojenik görülürler. Lezyon çevresinde veya içindeki kalsifikasyonlar lipomun kendi normal akustik gölgesinden ayırtedilemez 2,7. BT’de lipomların karakteristik görünümünden dolayı, intrakraniyal lipomların tanısında faydalıdır. Olgumuzda da olduğu gibi kontrastsız BT tetkikinde lipomun (-100) HU düşük dansitesinden dolayı kesin tanıya götürebilir, ancak koroid pleksus çevresindeki BOS‘un düşük dansitesinden dolayı lipomu değerlendirmek zor olabilir 2. Çünkü hem lipom ve hem de çevresindeki BOS’un beyin parankimine göre nispeten düşük dansitede olması nedeniyle çok küçük lipomalar BT’de gözden kaçabilir.

  MRG tekniği lezyonun çevre yapılarla olan ilişkisini, lipomun orjinini ve lezyonun tam anatomik lokalizasyonunu belirlemede US ve BT’ye üstündür 6. Bakshi ve ark. 9 çalışmalarında belirttiklerine göre; 30 hastadaki 32 lipom lezyonunun, konvansiyonel ve geliştirilmiş MRG sekanslarının karşılaştırmalı değerlendirilmesinde, lipomlar FSE T2’de izointens ile hiperintens ve FLAİR ağırlıklı sekansda hiperintenstirler. Ayrıca lipomların konvansiyonel SE T2’de FSE T2’den daha farklı göründükleri saptanmıştır. FSE FLAİR ve FSE T2’de lipomların hiperintens görünümü subakut hematomlarla karışabilir. Bu durumda eğer konvansiyonel teknikler kullanılıyor ise lipomları ayırdetmek için T1, T2 ve PD ağırlıklı imajlar genellikle yeterlidir. Şayet FSE teknikleri kullanılıyor ise lipomları ayırdetmek için o zaman yağ baskılama ve konvansiyonel sekansa ihtiyaç olabilir. Ayrıca koroid pleksuslar gadopentetat dimeglumin enjeksiyonundan sonra belirgin şekilde kontrastlandıkları için, koroid pleksus lipomları kontrastlı MRG’de görülmeyebilir 1. Bu yüzden koroid pleksus lipomlarını saptamak için kontrastsız MRG sekansları uygulanmalıdır.

  Sonuç olarak koroid pleksus lipomları nadir oluşumlardır. Korpus kallozum disgenezisi ve perikallozal lipomlarla ilişkilidirler. Olgumuzda da olduğu gibi soliter koroid pleksus lipomları karşımıza korpus kallozum disgenezi bulgusu veya başka bir semptomu olmadan da raslantısal olarak çıkabilir. Biz inanıyoruz ki, BT ve MRG teknikleri ile bu lipomların tanısı kolaylıkla konabilmekte olup, lezyonun dansitesi BT ile kolaylıkla ölçülebilir. Ancak BT’de BOS dansitesinin düşük olması nedeni ile lezyonlar bazen gözden kaçabilir. MRG ise sadece koroid pleksus lezyonlarını göstermede ve saptamada değil, aynı zamanda esas perikallozal ilişkiyi ve ilişkili olan lezyonları da daha iyi ortaya koyma açısından BT’den daha üstündür.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Uchino A, Hasuo K, Masuda K. Solitary choroid plexus lipomas: CT and MR appearance. AJNR 1993;14:116-118.

  2) Sari A, Dinc H, Gumele HR. Interhemispheric lipoma associated with subcutaneous lipoma. Eur Radiol 1998;8:628-630.

  3) Truwit CL, Williams G, Armstrong EA, et al. MR imaging of choroid plexus lipomas. AJNR 1990;11:665-674.

  4) Buxi TB, Mathur RK, Doda SS. Computed tomography of lipoma of corpus callosum and choroid plexus lipoma: report of two cases. JACT 1987;11:57-60.

  5) Ickowitz V, Eurin D, Rypens F, et al. Prenatal diagnosis and postnatal follow-up of pericallosal lipoma: report of seven new cases. Am J Neuroradiol 2001;22:767-772.

  6) Kikuchi K, Kowada M, Watanabe K. Computed tomography of an intracranial lipoma confined in the suprasellar cistern. Comput Med Imaging Graph 1994;18: 187-192.

  7) Bork MD, Smeltzer JS, Egan JFX, et al. Prenatal diagnosis of intracranial lipoma associated with agenesis of the corpus callosum. Obstet Gynecol 1996;87: 845-848.

  8) Truwit CL, Barkovich AJ. Pathogenesis of intracranial lipoma: an MR study in 42 patients. AJNR 1989;11:665-674.

  9) Bakshi R, Shaikh ZA, Kamran S, et al. MRI findings in 32 consecutive lipomas using conventional and advanced sequences. J Neuroimaging 1999;9:134-140.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]