[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 048-049
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı
Ahmet KAZEZ1, Şeyhmus Kerem ÖZEL1, Erdal YILMAZ2, Alpaslan HANBEYOĞLU1, Ayşe Aysel KÖSEOĞULLARI1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, doğumsal kalp hastalığı, ekokardiyografi, çocuk, Inguinal hernia, congenital heart disease, echocardiography, child
Özet
Amaç: Kasık fıtığı (KF) çocuklarda en sık yapılan ve günübirlik elektif cerrahi uygulanan bir hastalıktır. Bu çalışma, KF ve doğumsal kalp hastalığı (DKH) birlikteliğinin sıklığını saptamak için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2002- Aralık 2003 tarihleri arasında Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde 192 hasta KF nedeni ile ameliyat edildi.

Bulgular: Sekiz hastada (% 4.2) kalpte üfürüm belirlendi ve bunların da dördünde (% 2.1) DKH olduğu tespit edildi. KF’ li hastalarda DKH sıklığı normal popülasyonun iki katı olarak bulundu.

Sonuç: KF’li hastalarda kardiyak muayene dikkatli yapılmalı, şüpheli hastalarda pediatrik kardiyoloji konsültasyonu önerilmelidir.©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kasık fıtığı (KF) çocuklarda en sık yapılan elektif cerrahi girişimdir. Fetal hayatta açık olan prosessus vaginalisin doğum sonrası kapanmaması nedeni ile meydana gelir. Ancak bu açık kalmanın nedeni tam olarak belirlenmiş değildir. Özellikle bağ doku hastalığı olan çocuklarda KF riski oldukça yüksektir 1. Doğumsal kalp hastalıkları (DKH)’ nın canlı yenidoğanlar arasında görülme sıklığı ortalama %0.6-0.8 olarak bildirilmektedir 2. DKH ailevi geçişle veya sendromların bir parçası olarak kromozom anomalileri ile birlikte görülebilir. DKH ve KF’ nin birlikte görülmesi ihtimali, 2005 yılında sunulan bir çalışmada %32 gibi yüksek bir oranda bildirilmektedir 3.

  Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen KF’ li olguların, geriye dönük incelemeleri ile, DKH sıklığı araştırıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Kliniğimizde Ocak 2002 ve Aralık 2003 tarihleri arasında KF nedeni ile ameliyat edilen, yaşları 24 gün ile 13 yaş arasında değişen, toplam 192 olgu geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, fıtık olan taraf, kalp muayene bulguları ve ekokardiografi sonuçları değerlendirildi. İnkarsere fıtık olguları çalışmaya dahil edilmedi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Ortalama yaşları 2,9 yıl olan hastaların tamamında indirekt kasık fıtığı vardı. Otuzbir kız hastaya karşılık 161 hasta erkek cinsiyete sahipti. Sağ tarafta KF görülme sıklığı sol tarafın yaklaşık iki katı kadardı (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Kasık fıtıklı hastaların özellikleri

  Ayrıntılı fizik muayenelerinde sadece 8 olguda (% 4,2) kardiyak üfürüm saptanmıştı. Üfürüm duyulan 8 olgu dahil hiçbir hastada DKH varlığı olasılığını düşündürecek anamnez mevcut değildi. Üfürüm saptanan 8 olguya yapılan pediatrik kardiyoloji konsültasyonu ve ekokardiyografi incelemesi sonucunda sadece 4 olguda (%2,1) DKH tanısı konuldu.

  DKH belirlenen 4 olgunun ikisinde izole, sekundum atrial septal defekt (ASD), birinde izole müsküler ventriküler septal defekt (VSD), birinde de izole peri-membranöz VSD tespit edildi (Tablo 2). VSD saptanan iki olguya ameliyat öncesi infektif endokardit profilaksisi uygulandı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Doğumsal kalp hastalıklı olgular

  Tüm hastalara genel anestezi altında yüksek bağlama yöntemi ile fıtık tamiri uygulandı. Hiçbir hastada ameliyat sırasında veya sonrasında komplikasyon gözlenmedi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  DKH sıklığı, yapılan bir insidans çalışmasında ortalama %0.19 olarak bildirilmekle birlikte bunların %0.13 ‘ü minör anomalilerdir. Bu durumda orta ve ağır DKH olarak tanımlanan hastaların oranı %0.06 olmaktadır 4. Türkiye’ de yapılan bir toplum taramasında da çocuklarda DKH sıklığı %0.8 olarak bildirilmiştir 5. Yücesan ve arkadaşlarının çalışmalarında ise DKH sıklığı %1,45 olarak belirtilmiştir 6. DKH arasında da en sık VSD’ nin (%41) görüldüğü bildirilmektedir 7. İnsidans oranlardaki farklılığın temelinde çalışmaya alınan yaş grupları ve bölgesel farklılıklar olabilir.

  Kasık fıtığı çocuklarda en sık yapılan elektif cerrahi girişimdir ve çocukların %1-5’ inde görülmektedir. KF bazı hastalıklarla birlikte daha sık görülmektedir. Bunlardan bir bölümü intraabdominal basıncı artırarak fıtık oluşumuna yol açan omfalosel, gastroşizis, ventrikülo-peritoneal şant, asit, peritoneal diyaliz gibi hastalıklardır. Ayrıca inguinal kanal adalelerinde zayıflık nedeni ile fıtık gelişimine yol açan Ehlers-Danlos, Hurler-Hunter, Marfan sendromu ve mukopolisakkaridoz gibi bağ dokusu kaynaklı hastalıklarda da fıtık insidansı yüksektir 1.

  DKH ve KF’nin birlikte görülme sıklığı Öztürk ve arkadaşlarının prospektif çalışmalarında %32 olarak bildirilmektedir 3. Bu sonuç oldukça yüksek bir birlikteliğe işaret etmektedir ve yazarlar KF’ li olgularda kardiyak taramayı rutin olarak önermektedirler. Literatürde bu iki doğumsal hastalığın birlikteliğine ait başka bir insidans çalışmasına da rastlanmamıştır. Çalışmamızda, iki yıllık sürede geriye dönük sunulan sonuçlarda bu oran ancak %2.1 olarak bulunmuştur. Prospektif bir çalışma ile asemptomatik hafif DKH olgularının tespit edilme ihtimali ile muhtemel daha yüksek bir orana ulaşılabileceği varsayılsa bile, Öztürk ve arkadaşlarının bildirdiği oran yine de çok yüksek görünmektedir. Kliniğimizde KF’ li hastalarda DKH sıklığını araştırmak için Pediatrik Kardiyoloji bilim dalı ile birlikte prospektif bir çalışma da yürütülmektedir.

  Sonuç olarak, sunulan seride DKH oranı genel popülasyonda görülen DKH sıklığının iki katından daha yüksektir. Sonuçlarımız Öztürk ve arkadaşlarının bildirdikleri oranın çok altında olsa bile, KF nedeni ile ameliyat edilecek hastalarda çok dikkatli bir kardiyak fizik muayenenin yapılması ve şüpheli her olguda pediatrik kardiyolojiye danışılması önerilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Weber TR, Tracy TF: Groin hernias and hydroceles. In: Ashcraft KW (ed). Pediatric Surgery. Saunders, New York, 2000; 654-662.

  2) Bernstein D: Congenital heart disease. In: Behrman RI, Kleigman RM, Jensen HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics, 17th edition, Saunders, Philadelphia, 2004; 1409-1502.

  3) Öztürk F, Tander B, Baysal K, Bernay F: High association of congenital heart disease with indirect inguinal hernia. Pediatr Cardiol 2005; 26: 80-82.

  4) Hoffman JIE, Kaplan S: The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 2002; 39: 1890-1900.

  5) Köroğlu E, Karaaslan Y: Screening study of chronic disease in Turkish children: Ro-CODEC study. Roche, Mediographics, Ankara, Turkey, 1997; 51-52.

  6) Yücesan S, Dindar H, Olcay I, : Prevalence of congenital abnormalities in Turkish school children. Eur J Epidemiol 1993; 9: 373-380.

  7) Samanek M, Voriskova M: Congenital heart disease among 815,569 children born between 1980 and 1990 and their 15-year survival: a prospective Bohemia survival study. Pediatr Cardiol 1999; 20: 411-417.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]