[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-107
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Karşılıklı V-Y-Z Plasti Tekniği ile Elde Edilen Uzama Oranı: Deneysel Çalışma
Murat Şahin ALAGÖZ1, Mustafa KESKİN2, Fatih UYGUR3, Rahmi EVİNÇ3
1Kocaeli Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KOCAELİ, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kontraktür, Deneysel, Karşılıklı V-Y-Z Plasti, Contractur, Experimental, Doubl opposing V-Y-Z plasty
Özet
Amaç: Yanık sonrası gelişen yanık kontraktürleri vücudun çeşitli bölgelerinde gelişebilmekte ve rekonstrüksiyonuyla ilgilenen kişilerin ciddi problemi olmaya devam etmektedir. Biz deneysel çalışmamızda karşılıklı V-Y-Z plasti tekniği ile elde edilebilecek uzama oranını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 10 erkek Sprague Dawley sıçanın, alt ekstremitelerine sabit ağırlık asılarak kasık derilerinde gerginlik hattı oluşturuldu. Karşılıklı V-Y-Z plastiler gerginlik hattının üzerine planlandı. Flepler kesilerek gergin cilt serbestleştirildi. İnguinal bölgedeki gerginlik hattı gevşetme insizyonları ile rahatlatıldı. Nihai uzama miktarları ölçüldü ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Tüm gevşetme insizyonları inguinal gerginliğin giderilmesinde ve gerginlik hattının uzatılmasında etkin oldu. 3 cm.’lik preoperatif uzunluk postoperatif 4.1-5.0 cm arasında ölçüldü (Ortalama 4.77±0.29 cm). Preoperatif ve postoperatif uzunluklar arasındaki ortalama fark 1.73±0.28 cm idi (Ortalama % 58.6±9.87 uzama).

Sonuç: İki taraflı V-Y-Z plasti tekniği kontraktür bandlarının uzatılmasında, sık kullanılan Z plasti ve çoklu rhomboid fleplere iyi bir alternatiftir. Teknik basit ve güvenilirdir, ayrıca elde edilen uzama oranı kontraktür bandlarının uzatılmasında yeterli düzeydedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Vücudun çeşitli bölgelerinde, derin yanık sonrasında hareket kısıtlılığı yaratabilecek ciddi kontraktürler gelişebilmektedirler. Gelişen kontraktürün şiddetine ve oluştuğu bölgeye göre tedavi seçenekleri değişmektedir. Deri grefti kullanımı, lokal flepler, serbest flepler veya geometrik gevşetme teknikleri sık kullanılan tedavi yöntemleri arasında sayılabilir.1 Tüm bu tedavi yöntemlerinin ana amacı; kontraktür bölgesinde iyi bir fonksiyonel sonuç alabilmek için yeterli uzamayı sağlamak ve iyi bir estetik sonuç almaktır.

  Z plasti yanık sonrası kontraktürlerin tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemlerin başında gelir. Yanık bölgesinden üçgen flepler hazırlanarak uygulanan teknikte iyileşme sorunları sıklıkla görülmektedir. Büyük skarların gevşetilmesi ve kontraktür bandının uzatılması için kullanılan üçgen flep uçlarında sıklıkla görülen beslenme bozuklukları iyileşme sorunun ana nedenidir.2

  1987 yılında Suziki ve ark.3 tarafından tariflenen ve 1994 yılında Uzunismail ve ark.4 tarafından popülerize edilen subkutan pediküllü romboid fleplerin beslenme sorunu olmadan skar gevşetmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. 2003 yılında Gokrem ve ark5 tarif ettiği, 2006 yılında Tan ve ark.6 geliştirdikleri teknikte ise; rhomboid fleplerin her iki ucuna küçük Z plastiler eklenmektedir ve bu sayede beslenme sorunu ve gerginlik olmadan yeterli uzama sağlanmıştır.

  Sıçan kasık derisinde yaptığımız deneysel çalışmada subkutan pediküllü romboid flebin her iki ucuna eklenecek Z plastiler ile ne oranda uzama sağlayacağını ortaya koyduk.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Etik kurul onayı “S. B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu” tarafından alınan çalışma “Marmara Üniversitesi Hayvan Laboratuarında” gerçekleştirildi. Tüm hayvanlara “T.C. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Enstitüleri”ndeki hayvan bakım protokolüne göre bakıldı ve “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensipleri doğrultusunda hayvan hakları korundu. Her bir hayvan ayrı kafeslerde oda sıcaklığında ve 12 saatlik gündüz/gece döngüsünde barındırıldı. Standart sıçan yemi ve su serbest erişim ile sağlandı.

  Çalışmada ağırlıkları 200-250gram olan 10 erkek Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. 50mg/kg Pentobarbital intraperitoneal enjekte edilerek sıçanlar bayıltıldı. İdame doz ilk dozun %20’si olacak şekilde verildi. Ameliyat sonrası gerekli ölçümler tamamlandıktan sonra intrakardik Pentobarbital uygulanarak sıçanlar sakrifiye edildi.

  Cerrahi Teknik
  Sıçanların sol kasıklarında Ertaş ve ark.’larının tarif ettiği şekilde sıçanların alt ekstremitesine ağırlık (250 gr.) bağlanarak ameliyat masasına yerleştirildi. Bağlanan ağırlık ile rat inguinal bölgesinde inguinal bağa dik olacak şekilde tüm ratlarda eşit cilt gerginliği sağlandı.7 Sol kasık bölgesi kıl temizliği yapıldıktan sonra povidon-iyot ile temizlendi. Ağırlık ile oluşturulan gerginlik hattının üzerine uzun aksı 1 cm olacak şekilde 60º ve 120º’lik açılı bir adet rhomboid flep çizildi. Bu flebin her iki ucuna boyları 1 cm. uzunluğunda olacak şekilde 60º’lik 2 adet Z Plasti planlandı (Resim 1). Tüm flepler sınırlarından kas dokusuna kadar kesildi (Resim 2). Rhomboid flebin V-Y şeklinde tarif edilen ilerlemesi, her iki ucuna eklenen Z plastiler nedeni ile daha rahat sağlanmış herhangi bir gerginlik olmamıştır. Fleplerin adaptasyonunu takiben elde edilen uzamanın değerlendirilmesi için gerekli ölçümler yapıldı (Resim 3). Ameliyat öncesi ve sonrasında alınan ölçümlerin değerlendirmek için Student’s t-testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p≤ 0.05 olarak kabul edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Sıçan inguinal derisinde planlanmış 1 cm uzunluğunda 2 adet karşılıkl Z plasti, 1 adet V-Y plasti flepleri.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Cilt insizyonları kas üzerine kadar yapılıp yeterli gevşemenin sağlanması.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Ameliyat sonrası elde edilen uzamanın ölçülmesi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Sıçan kasık bölgesindeki gerginlik Rhomboid flebin her iki ucuna eklenen Z plastiler ile ileri düzeyde azaldığı ve gerginlik hattının kaybolduğu görüldü. Üç cm.lik ameliyat öncesi uzunluk fleplerin hazırlanıp uygun yerlerine adapte edildikten sonra 4,1-5cm. arasında olduğu saptandı (Ort. 4.77±0.29cm). Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde uzunluklar arasındaki ortalama fark 1.73±0.28cm bulunurken, ortalama % 58,6±9.87 oranında uzama saptandı (p< 0.001) (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Çalışmadan elde edilen sonuçlar.

  Rhomboid fleplerin uçlarına eklenen Z plastiler sayesinde gerginlik hattının yeterli düzeyde gevşediği, fleplerin değişik rotasyonlara uğratılmasına veya flep diseksiyonunu genişletilmesine ihtiyaç duyulmadığı. Fleplerde dolaşım bozukluğu görülmedi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Derin yanık sonrası oluşan ve hareket kısıtlılığına neden olan kontraktürler özelikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Kontraktürlerin tedavisinde deri greftleri, lokal flepler, bölgesel veya uzak flepler kullanılmaktadır. Lokal flepler arasında sıklıkla tercih edilen yöntem olan Z-plasti yönteminde; üçgen flepler hazırlanarak kontraktür bölgesi gevşetilip, uzatılmaktadır. Ancak derin yanıklı bölgeden hazırlanan üçgen fleplerin özellikle uç kısımlarında sıklıkla görülen beslenme sorunları iyileşmenin gecikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle çeşitli alternatif geometrik flepler tanımlanmıştır.

  V-Y ilerleme mantığına uygun olarak hazırlanan rhomboid flepler 1987 yılında Suziki ve ark.3 tarafından tariflenmiş ve 1994 yılında Uzunismail ve ark.4 tarafından popülerize edilmiştir. Bu teknikle hazırlanan subkutan pediküllü rhomboid fleplerin beslenme sorunu olmadan skar gevşetmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak klinik olgularda uzama yönüne paralel hatlarda kapanma sorunu olabilmektedir. Bu nedenle rhomboid fleplerin uç kısımlarına eklenecek Z plastilerin uzama miktarına yapacağı katkının dışında bu bölgelerdeki kapanmanın da daha kolay olacağını bildirmiştir.

  Yaptığımız deneysel çalışmada subkutan dokudan beslenen rhomboid fleplerin ucuna eklenen Z plastilerin sağladıkları uzama oranı hesaplandı. Buna göre gerginlik bölgesinde ortalama %58,6 oranında uzama sağlandığı saptandı. Gerginlik bölgesinin bu uzama oranı ile yeterli düzeyde gevşediği, fleplerde herhangi bir dolaşım probleminin olmadığı tespit edildi.

  Z-plasti ile kontraktür gevşetilmesi tekniğinde orta bacakta en fazla uzamayı kapama sırasında en az gerginlik ile sağlayan açı derecesi 60º olduğu bilinmektedir. Altmış derecelik Z-plasti ile elde edilen teorik uzama oranı %75’tir. Furnas ve Fischer8 matematiksel olarak hesaplanan uzama oranının pratikte daha az olduğunu ve esas oranın öngörülen teorik uzamanın %55-84 arasında olabileceğini göstermişlerdir. Başka bir deyiş ile pratikte 60º’lik Z-plasti’de orta bacak uzunluğunda %41-63 arasında hakiki uzama sağlanabilir.9

  Bu çalışmada kullanılan tekniğin en büyük avantajı planlanan fleplerin güvenilirliğidir. Yanık alanı gibi beslenmesi bozulmuş olan bölgelerden Z plasti tekniğine uygun olarak hazırlanacak büyük boydaki üçgen fleplerde dolaşım sıkıntısı olabilecekken, bu fleplerin küçültülmesi, gerginliğin orta kısmına subkutan pediküllü daha güvenilir bir rhomboid flep yerleştirilmesi, flelplerin yaşayabilirliğini artıracaktır. Böylelikle ideal uzama oranı daha güvenle sağlanacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ülkür E., Celiköz B., Karagöz H., ve ark. Comparison of the rates of elongation provided by multiple smaller rhomboid flaps and larger single rhomboid flap: an experimental study. Burns 2006; 32(2):218-221.

  2) Ertaş NM., Küçükçelebi A., Erbaş O., ve ark. Comparison of elongations provided by subcutaneous pedicle rhomboid flap and Z-plasty in rat inguinal skin. Plast Reconstr Surg 2006; 117(2):486-490.

  3) Suzuki S., Isshik N, Ishileawa K., ve ark. The use of subcutaneous pedicle flaps in the treatment of postburn scar contractures. Plast Reconstr Surg 1987; 80: 792-798.

  4) Uzunismail A., Kahveci R., Ozdemir A., ve ark. The rhomboid release: A new approach to the management of digital burn contractures. Ann Mediterran Burns Club 1994; 8:94.

  5) Gokrem S., Ozdemir OM., Demirseren ME., ve ark. Correction of a mild breast contracture with a new technique: ‘‘V-YZ-PLASTY’’. Eur J Plast Surg 2003; 26:255-257.

  6) Tan O., Atik B., Ergen D. A new method in the treatment of postburn scar contractures: double opposing V-Y-Z plasty. Burns. 2006; 32(4):499-503.

  7) Ertas NM., Kucukcelebi A., Bozdogan N., ve ark. Rate of elongation provided by multiple subcutaneous pedicle rhomboid flaps-an experimental study in the rat inguinal skin. Burns 2004; 30:467-70.

  8) Furnas DW., Fischer GW. The Z-plasty: Biomechanics and mathematics. Br J Plast Surg 1971; 24:144-60.

  9) Ertaş NM., Erbaş O., Küçükçelebi A., ve ark. Subkutan Pediküllü Rhomboid Flep Ile Elde Edilen Uzama Oranı: Rat Inguinal Derisinde Deneysel Çalışma. Türkiye Klinikleri J. Med Sci 2005; 25:806-809.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]