[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Notalgia Parestetika: Olgu Sunumu
Volkan SUBAŞI1, Ülkü AŞKIN2
1Bozüyük Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bilecik, Türkiye
2Bozüyük Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Bilecik, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Sırt ağrısı, Parestezi, Notalgia parestetika, Back pain, Paresthesia, Notalgia paresthetica
Özet
Notalgia parestetika skapular bölgede deride yanıcı tarzda ağrı, parestezi, hiperestezi ve hassasiyete eşlik eden kaşıntılı hiperpigmente deri lezyonu ile karakterize unilateral sensorial bir nöropatidir. 50 yaşında kadın olgu, skapular bölgede kaşıntılı hiperpigmente deri lezyonu nedeniyle dermatoloji polikliniğine başvurdu. Eşlik eden sırt ağrısı ve yanıcı tarzda ağrı nedeniyle notalgia parestetika ön tanısı ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine konsülte edildi. Bu olgumuzu kısa bir literatür tartışması eşliğinde sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Notalgia parestetika nedeni bugün için tam olarak anlaşılamamış, konvansiyonel tedavilere çok az yanıt veren deri ve lökomotor sistem belirtileri ile bulgu veren bir hastalıktır1. Literatürde görülme sıklığı ve etyolojisi hakkında net bir bilgi yoktur2.

  Klinik olarak skalpula üzerindeki veya kenarındaki deride kaşıntı ve yama tarzında hiperpigmentasyon gibi cilt bulgularına parestezi, ağrı ve sensöriyal değişiklikler gibi nörolojik bulgular eşlik etmektedir2.

  Etyolojisi ve prevelansı tam olarak bilinmeyen bu hastalık multidisipliner tedavi yaklaşımı gerektirmesi ve nadir görülmesi nedeniyle olgu eşliğinde tartışılmıştır2.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Elli yaşında kadın olgu, iki yıldır devam eden kaşıntılı deri lezyonu nedeniyle dermatoloji polikliniğine başvurdu. Hasta eşlik eden sırt ağrısı ve parestetik yakınmaları nedeniyle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) polikliniğine konsülte edildi. Öyküsünde adını hatırlamadığı çeşitli ağrı kesici ilaçları düzensiz kullandığını, ancak çok az fayda gördüğünü ifade etti. Özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Dermatolojik muayenede sol skapula medialinde 3x5 cm hiperpigmente maküler lezyon mevcuttu (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Sol skapula medialinde deride hiperpigmentasyon

  Lökomotor sistem muayenesinde; boyun hareketleri her yöne tam ve ağrısızdı. Torakal kifoz hafif derecede artmıştı. Nörolojik muayenesinde deri lezyonunun olduğu alanın merkezinde hipoestezi tespit edildi. Kas gücü ve refleks muayeneleri ve diğer sistemik muayeneleri doğaldı. Tam kan sayımı, serum elektrolit seviyeleri ve diğer rutin biyokimyasal tetkiklerde anormallik saptanmadı.

  Radyografik değerlendirmede; servikal grafi normal olarak değerlendirilirken, dorsal grafide torakal kifozda hafif artış ve dejeneratif değişikler tespit edildi. (Resim 2, 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Servikal grafi


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Dorsal grafide hafif kifoz artışı ve dejeneratif değişikler

  Hastaya notalgia parestetika tanısı ile klobetazol 17-propiyonat krem 2 kez/gün, nöropatik ağrısına yönelik gabapentin (300 mg/gün ile başlayıp tedrici olarak 1200 mg/güne çıkıldı) başlandı ve 15 günlük fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandı. Tedavi sonunda hastanın ağrı, parestezi şikâyetlerinde ve deri lezyonunda gerileme gözlendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Notalgia parestetika ilk olarak 1934 yılında Rus nörolog Astwazaturow tarafından tanımlanmıştır. Parestetik yakınmalar ve ağrı sıklıkla T2-T6 spinal sinirlerin dağılım bölgesinde görülür3. Sırtta skapulaya yakın bölgede kaşıntılı, yüzeyi bazen keratotik veya atrofik, sınırları belli belirsiz, pigmente maküllerle karakterize deri lezyonu ve sensorial fonksiyonlarda değişiklikler tespit edilir. En sık bildirilen nörolojik bulgu lezyonun merkezine lokalize hipoestezidir. Bazı vakalarda hiperestezi de gözlenebilmektedir4. Bizim olgumuzda da fizik muayenede lezyonun merkezine lokalize hipoestezi tespit edilmiştir.

  Hastalığın etyopatogenezi tam olarak bilinmese de daha çok genetik yatkınlık, artmış dermal innervasyon, visserokutanöz refleks mekanizmalar, nörotoksik ajanlara bağlı sensorial nöropati ve dorsal spinal sinir hasarı gibi çeşitli faktörler üzerinde durulmaktadır5. Savk ve ark.'nın6 notalgia parestetika ile servikal spinal patolojilerin ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında; hastaların 60,7 % sinde radyolojik bulgu olduğunu ve servikal spinal sinir sıkışmalarının notalgia parestetikanın olası sebeplerinden birisi olabileceğini belirtmişlerdir. Bizim olgumuzda ise servikal direk grafi incelemesinde anormallik tespit edilmedi ancak torakal grafide kifozda hafif artış ve dejeneratif değişikler tespit edildi. Literatürde notalgia parestetika'lı hastalarda yapılan elektrodiagnostik incelemelerde değişken bulgular saptanmıştır. Bazı hastalarda elektronöromiyografik (EMNG) incelemeler normal bulunmuşken bazı hastalarda nöropati tespit edilmiştir7,8. Hastalığın teşhisi genel olarak klinik bulgulara göre konulduğu için olgumuzda tanıya yönelik elektrodiagnostik inceleme yapılmamıştır.

  Notalgia parestetika'nın tedavisinde bir çok sistemik ve topikal ajan kullanılmıştır. Topikal tedavide kapsaisin, kortikosteroidler, lokal anestezik ilaçlar faydalı olabilir3,9. Ayrıca botilunum toksin enjeksiyonları da fayda sağlayabilmektedir1,10. Sistemik tedavide ise gabapentin, okskarbazepin gibi nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan anti-epileptik ilaçlar kullanılabilmektedir11,12. Biz de olgumuzun nöropatik ağrı yakınmasına yönelik olarak başlanan gabapentin tedavisi sonucunda nöropatik ağrı yakınmalarında azalma kaydettik.

  Literatür diğer tedavi seçenekleri açısından incelendiğinde bu hastalığın tedavisinde elektrik stimulasyonu, manuplatif tedavi, analjezik elektrik akımları ve traksiyon gibi fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemlerine başvurulduğu gözlenmiştir2,3,13. Literatürden biraz farklı olarak, biz olgumuza 15 seans boyunca analjezik elektrik akımlarının yanında yüzel ve derin ısı uygulamaları ve postür egzersizlerinden oluşan kombine bir fizyoterapi programını, nöropatik ağrı medikal tedavisinde etkin ilaç tedavisini ayrıca deri ve zührevi hastalıklar polikliniğinin önerdiği topikal tedavi rejimini birlikte uyguladık. Tüm bu kombine tedavi uygulamalarından sonra ağrı ve parestezik yakınmalarında büyük oranda düzelme kaydettik.

  Sonuç olarak, özellikle fiziksel tıp ve rehabilitasyon, dermatoloji, nöroloji, ortopedi ve beyin cerrahi gibi branşlarda, skapular bölgede deri bulguları ve eşlik eden parestetik yakınmaları olan hastalarda, notalgia parestetika tanısının göz önünde bulundurulması ve bu hastalarda vertebral patolojiler açısından radyolojik incelemelerin yapılmasını önermekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Weinfeld PK. Successful Treatment of Notalgia Paresthetica With Botulinum Toxin Type A. Arch Dermatol 2007; 143: 980-982.

  2) Wang CK, Gowda A, Barad M, Mackey SC, Carroll IR. Serratus muscle stimulation effectively treats notalgia paresthetica caused by long thoracic nerve dysfunction: a case series. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj 2009; 22: 4-17.

  3) Richardson BS, Way BV, Speece AJ 3rd. Osteopathic manipulative treatment in the management of notalgia paresthetica. J Am Osteopath Assoc 2009; 109: 605-608.

  4) Erçin Z. Sırtta hiperpigmentasyonla başvuran hastalarda kutanöz amiloidoz ve atopi sıklığının araştırılması. Uzmanlık Tezi, İstanbul: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 2005.

  5) Weisshaar E, Kucenic MJ, Fleischer Jr AB, Bernhard JD. Pruritus and dysesthesia. In: Bolognia JL(Editors), Jorizzo JL, Rapini RP et al. Dermatology. First edition. Spain, Mosby, 2003; 105.

  6) Savk O, Savk E. Investigation of spinal pathology in notalgia paresthetica. J Am Acad Dermatol 2005; 52: 1085-1087.

  7) Savk E, Savk O, Bolukbasi O and at al. Notalgia paresthetica: a study on pathogenesis. Int J Dermatol 2000; 39: 754-759.

  8) Tacconi P, Manca D, Tamburini G, Cannas A, Giagheddu M. Notalgia paresthetica following neuralgic amyotrophy: a case report. Neurol Sci 2004; 25: 27-29.

  9) Leibsohn E. Treatment of notalgia paresthetica with capsaicin. Cutis 1992; 49: 335-336.

  10) Pérez-Pérez L, Allegue F, Fabeiro JM, Caeiro JL, Zulaica A. Notalgia paresthesica successfully treated with narrow-band UVB: report of five cases. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 730-732.

  11) Loosemore MP, Bordeaux JS, Bernhard JD. Gabapentin treatment for notalgia paresthetica, a common isolated peripheral sensory neuropathy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: 1440-1441.

  12) Savk E, Bolukbasi O, Akyol A, Karaman G. Open pilot study on oxcarbazepine for the treatment of notalgia paresthetica. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 630-632.

  13) Savk E, Savk O, Sendur F. Transcutaneous electrical nerve stimulation offers partial relief in notalgia paresthetica patients with a relevant spinal pathology. J Dermatol 2007; 34: 315-319.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]