[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 120-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Behçet Hastalarında Trombotik ve Aterosklerotik Risk Faktörü Açısından Plazma Lipoprotein (a) Seviyeleri
Başak COŞKUN1, Yunus SARAL1, Ahmet GÖDEKMERDAN2, Arzu ATASEVEN1, Naci COŞKUN3
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Trombotik ve aterosklerotik komplikasyonlara eğilim ve hastalık aktivitesini değerlendirmek amacıyla Behçet hastaları ve kontrol grubundaki olgularda lipoprotein (a) (Lp(a)) plazma düzeyleri araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubu 40 Behçet hastasından ( 25 aktif, 15 inaktif ), kontrol grubu 30 sağlıklı kişiden oluşturuldu. Bir hastada aktif, üç hastada geçirilmiş trombotik komplikasyon mevcuttu.

Bulgular: Behçet hastalarında plazma Lp(a) ve diğer akut faz reaktanlarının düzeyleri, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. Aynı parametreler aktif BH olan grupta inaktif BH olan gruba göre de yüksek bulunmuştur. Trombotik komplikasyon olan ve olmayan hastalarda, ölçülen parametreler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: Aktif ve inaktif BH grupları arasında plazma Lp(a) seviyesi farkının anlamlılığı nedeniyle Lp(a)’nın yüksek düzeyinin hastalık aktivitesi için bir risk faktörü olabileceğini düşünmekteyiz. Lp(a) koroner arter hastalığı için bilinen bir risk faktörü olması ile de BH’ larında aterosklerotik zemini oluşturmak açısından suçlanabilmektedir. Lp(a)’nın trombogenik rolünün gösterilmesi için daha geniş hasta gruplarında yapılan çalışmalara ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. © 2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]