[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Formaldehit Zehirlenmesinde Omega-3 Yağ Asitlerinin Testislerdeki Antiapopitotik Etkileri: İmmunohistokimyasal Bir Çalışma
İlter KUŞ1, İsmail ZARARSIZ2, Nusret AKPOLAT3, Murat ÖGETÜRK1, Murat A. KUŞ4, Oğuz Aslan ÖZEN4, Mustafa SARSILMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, HATAY
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, AFYON

Amaç: İmmunohistokimyasal düzeyde yapmış olduğumuz bu araştırmada, testiküler doku üzerindeki formaldehit toksisitesinin özellikle apoptozis yönüyle incelenmesi amaçlandı. Ayrıca, bu toksisiteye karşı omega-3 yağ asitlerinin muhtemel koruyucu etkileri de değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Araştırmamızda kullanılan toplam 21 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçanlar üç eşit gruba ayrıldı. Grup I (n=7)'deki sıçanlar kontrol olarak kullanıldı. Grup II (n=7)'deki hayvanlara gün aşırı olarak ve de intraperitoneal yolla formaldehit enjekte edildi. Grup III (n=7)'deki sıçanlara ise formaldehit enjeksiyonu ile birlikte intragastrik gavaj yoluyla ve günlük olarak omega-3 yağ asiti (Marincap kapsül®) verildi. İki haftalık deney süresi sonunda bütün sıçanlar dekapite edilerek testisleri çıkartıldı. Mikroskobik incelemeler için, testis doku örnekleri rutin histolojik prosedürlerden geçirilerek parafine gömüldü. Elde edilen parafin bloklardan alınan kesitler apoptozis varlığının belirlenmesi amacıyla immunohistokimyasal olarak Bax proteini ile boyandı. Hücre sitoplazmalarında gözlenen immunohistokimyasal Bax boyanmasının şiddeti semi- kantitatif olarak derecelendirildi.

Bulgular: Kontrol grubu sıçanlarına ait testis doku kesitlerinde herhangi bir Bax boyanması gözlenmezken, formaldehite maruz kalan gruba ait doku preparatlarında şiddetli derecede immunohistokimyasal Bax boyanmasının olduğu tespit edildi. Formaldehit enjeksiyonu ile birlikte omega-3 yağ asitleri verilen sıçanlara ait testis doku kesitlerinde ise immunohistokimyasal Bax boyanmasının minimal derecede olduğu görüldü.

Sonuç: İmmunohistokimyasal olarak gerçekleştirilen bu çalışma bulgularına göre, omega-3 yağ asitleri formaldehitin testislerde neden olduğu apoptozisi önlemektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]