[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kleine-Levin Sendromu: Olgu Sunumu
Tahir Kurtulu? YOLDA?, Hava Dönmez KEKL?KO?LU, Y?ld?z ÇORUH, Elif Banu SOLAK
D??kap? Y?ld?r?m Beyaz?t E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, 3. Nöroloji Klini?i, ANKARA

Kleine-Levine sendromu (KLS) periyodik hipersomni, kognitif de?i?iklikler ve davran?? bozukluklar?n? içeren, nadir görülen bir sendromdur. Bütün hastalar?n elektroensefalografi (EEG) ve polisomnografi incelemeleri ataklar esnas?nda tipik de?i?iklikler içerirken, ataklar aras?nda normal bulunur. Biz bu bildiride a??r? uyuma, emosyonel bozukluklar ve a??r? yeme ?eklinde ataklar? olan genç bir erkek olguyu sunuyoruz. Hastan?n EEG incelemesi yava? dalga aktivitesi ile uyumlu bulundu. Polisomnografi çal??mas?nda s?k uyanma izlendi. Nadir görülen bir sendrom olmas? nedeniyle sunuma de?er bulundu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]