[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 118-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
10-18 Yaş Erkek Futbolcularda Somatotip ve Vücut Kompozisyonunun Aerobik Performans ve Yaşanan Sportif Yaralanmalar İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Adnan APTİ
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İSTANBUL, Türkiye

Amaç: Kişinin vücut kompozisyonu somatotip özelliklerinin ve sporcu seçiminde ve başarısında büyük önem taşıdığı; buna karşın sporcunun spor branşına özel somototip özellikler kazandığı bunun da başarıyı arttırdığı kabul edilmektedir. Bu çalışma, 10-18 yaş arası erkek 1. lig alt yapı futbolcularımızda somatotip ve vücut kompozisyonlarını belirleyerek, sporcuların bu özelliklerinin aerobik performanslarına etkilerini, son bir yıl içinde yaşadıkları sportif yaralanmalar ile ilişkisini incelemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Türkiye süper liginde oynayan bir futbol takımının alt yapısında yetişen 10-18 yaş arası 122 erkek futbolcuda yapıldı. Tüm futbolcuların somatotip özellikleri, Heath&Carter antropometrik somatotip metodu ile tayin edildi. Vücut kompozisyonu ölçümü (Tanita TBF 300 Japan) aleti ile yapıldı. Aerobik performans, Saha Laktat Koşu Hız testi ile değerlendirildi. Son bir yıl içerisindeki yaşadıkları spor yaralanması sayısı saptandı. Çalışmanın veri analizlerinde SPSS 15,0 istatistik programı kullanıldı.

Bulgular: 10-18 yaş arası 122 erkek futbolcunun ortalama somatotip değeri 2,23±0,62 – 4,14±0,86 – 3,24±0,86 olduğu bulundu. Bu sonuçlarla tüm futbolcuların geneli ve yaş gruplarına göre ektomorfik mezomorf özelliklerine sahip oldukları bulundu. Sonuçlarımız ülkemizdeki diğer takım oyuncuların sonuçlarına göre daha yüksek, uluslar arası oyuncularının sonuçlarından ise daha düşük değerler olduğu görüldü. Somatotip ve vücut kompozisyonu değerleri ile futbolcuların performans koşu hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir koreleasyon bulunmadı. Bununla birlikte katılımcıların somatotip özellikleri ile sportif yaralanma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelesyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada, genç futbolcu katılımcılarımızın sonuçlarını, hem geneli hem de yaş guruplarına göre değerlendirdiğimizde; benzer somatotip özelliklerinde (2,23±0,62 - 4,14±0,86 - 3,24±0,86 ) endomormik mezomorf oldukları görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]