[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 167-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lisinopril, Sildenafil ve Birlikte Kullanımlarının Karın İçi Yapışıklık Oluşmasını Önleyici Etkileri
Cüneyt KIRKIL1, Serdar COŞKUN2, Nurullah BÜLBÜLLER3, Erhan AYGEN1, Koray KARABULUT1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Bafra Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Samsun, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği , Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada lisinopril ve sildenafilin karın içi yapışıklıkları önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması ve birlikte uygulanmaları halinde sinerjik etki gösterip göstermeyeceklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kırk adet rat 4 gruba ayrılıp mezotel hasarı oluşturuldu. Birinci gruptaki ratlara her hangi bir ilaç verilmez iken 2. gruptakilere lisinopril (6.5 mg/kg/gün), 3. gruptakilere sildenafil (0.8 mg/kg/gün) ve 4. gruptakilere hem lisinopril hem de sildenafil gavaj yoluyla 7 gün verildi. Sonra karın boşluğu tekrar açılıp yapışıklık skorları belirlendi.

Bulgular: Grupların ortalama karın içi yapışıklık skorları sırasıyla 2.3±0.5, 0.9±0.7, 0.6±0.8 ve 0.7±0.9 idi. Tüm tedavi gruplarının yapışıklık skorları kontrol grubununkinden belirgin olarak daha düşüktü (p<0.001). Halbuki tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (grup 2 vs grup 4 p>0.05, grup 3 vs grup 4 p>0.5).

Sonuç: Lisinopril ve sildenafil tek başlarına karın içi yapışıklık gelişmesini önlemede etkilidir. Birlikte kullanımları onların güçlerini artırmaz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]