[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 126-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Hastalarında Plazma Endotelyal Lipaz ve İnflamasyon Belirteçleri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Solmaz SUSAM1, Necip İLHAN1, Nevin İLHAN1, Mehmet AKBULUT2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada koroner kalp hastalarının endotelyal lipaz ve seçili diğer inflamatuvar belirteçlerin plazma düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grupları; Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalına başvuran yaşları 18-80 arasında değişen anjiyografik olarak koroner arter hastalığı tanısı konmuş 88 hasta ile yine anjiyografi sonucu koroner arter hastalığı olmadığı tespit edilmiş 88 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Bireylerin plazma örneklerinde, endotelyal lipaz (EL), interlökin 10 (IL-10), IL-6 ve yüksek hassasiyetli C-reaktif protein (hsCRP) düzeyleri enzyme-linked immuno sorbent assay (ELISA) yöntemiyle kit prosedürüne uygun olarak tayin edildi.

Bulgular: Plazma EL, IL-10, IL-6 ve hsCRP düzeyleri kontrol ve koroner arter hasta grubunda karşılaştırıldığında; IL-6 ve hsCRP düzeyleri koroner arter hastalarında istatiksel olarak artmış (p<0,01), IL-10 düzeyleri ise azalmıştır (p<0,05). Her iki grubun EL düzeyleri karşılaştırıldığında ise istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).

Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre plazma inflamatuvar belirteçlerin düzeylerinde meydana gelen değişikliklerin KAH’ın ilerlemesinde ve gelişmesinde rolü olabileceği kanaatine varılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]