[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-074
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayrımında Kontrastsız Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
Ayşegül ALTUNKESER1, Serdar ARSLAN1, Mehmet Ali ERYILMAZ2, Fatih ÖNCÜ1, İsmet TOLU1, Yaşar ÜNLÜ3
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Konya, Türkiye

Amaç: Malign ve benign meme kitlelerin kontrastsız sekanslarda sergiledikleri morfolojik ve kantitatif özelliklerini inceleyerek, kontrastsız sekansların malign ve benign lezyon ayrımında ve malinite tahmininde etkinliklerini araştırmak istedik.

Gereç ve Yöntem: Ellibir benign ve 45 malign meme lezyonunun kontrastsız T1 ağırlıklı görüntüleme (T1AG) ile morfolojik, yağ baskılı T1AG, turbo inversion recovery magnitude (TRIM) T2AG ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) ile de kantitatif özelliklerini retrospektif olarak analiz ettik. Morfolojik özelliklerden lezyonların şekil ve kenar özelliği değerlendirildi. Kantitatif özelliklerden de lezyon/fibroglandüler doku (FGD) intensite oranı ile ADC değerleri ROI aracılığıyla ölçüldü. Malign ve benign lezyonlarda kantitatif değerlerin karşılaştırmasında student-t testi, morfolojik özelliklerin karşılaştırılmasında ise chisquare testi kullanıldı.

Bulgular: T1AG’lerde malign ve benign olma durumu ile lezyonun sırasıyla kenar ve şekil özellikleri arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p <0,001, p =0,002). DAG’de, malign ve benign lezyonlarda ADC değeri belirgin farklı olup, istatistiksel olarak çok anlamlıydı (p <0,001). Ortalama ADC değeri malign lezyonlar için 0.98±0.27x10 mm2/sn, benign lezyonlar için 1.24±0.34x10 mm2/sn olarak saptandı. ADC cut- off değeri 1.20x10 mm2/sn olarak belirlendi. Cut- off değeri’nin sensitivitesi %88, spesifisitesi ise %60, PPV %66, NPV %85 ve doğruluk oranı %73 olarak tespit edildi.

Sonuç: Kontrastsız MRG içerisinde DAG, malign ve benign lezyon ayrımında ve malign lezyonların tespitinde kantitatif değerlendirme yapacağımız en önemli kontrastsız görüntülemedir. T1AG ile lezyon morfolojisinin değerlendirilmesi malinite tahmininde yol göstericidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]