[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kovid-19 Pandemisinin Diş Hekimliği Araştırma Görevlilerinin Korunma Davranışlarına Etkisi
Kevser TUNCER KARA1, Osman ATAŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Kovid-19 pandemisinin diş hekimlerinin korunma davranışlarına etkisini tespit etmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışan araştırma görevlileri dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafında yüzyüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket sosyo-demografik bilgiler, pandemi öncesi ve pandemi başladıktan sonra koruyucu davranışlar formu olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Veriler IBM SPSS 22.0 programıyla değerlendirilmiştir. p <0.05 istatistiksel anlamlılık olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Diş hekimliği araştırma görevlilerinin %86,1’ine (31 kişi) ulaşıldı. Yaş ortalama 30,26±4,37 idi. %64,5’i erkek, %51,6’sı bekar, %80,6’sı ise çocuk sahibi değildi. Çalışma yılı ortalama 5,74±3,59 idi. Pandemi öncesi korunma davranışı puanı 36,90±6,82 idi ve cinsiyet (p =0,261), medeni durum (p =0,403), çocuk varlığı (p =0,782) açısından anlamlı fark yoktu. Pandemi sonrası korunma davranışı puanı 48,84±4,83 idi ve cinsiyet (p =0,893), medeni durum (p =0,399) açısından anlamlı fark yoktu ancak çocuğu olmayanların pandemi sonrası korunma puanı daha yüksekti (p =0,002). Yaş ile pandemi sonrası korunma puanı negatif korelasyon gösteriyordu (p =0,028). Pandemi sonrası korunma puanı, pandemi öncesi korunma puanından anlamlı yüksekti (p <0,001).

Sonuç: Kovid-19 bulaşı açısından riskli grup olan diş hekimlerinin pandemi ile korunma davranışlarının arttığı, pandemiye yönelik yeni korunma davranışlarını uyguladıkları görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]