[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 075-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
AgNOR Yöntemi ile Insan Epidermisinden Yaş Tespiti
Aysun BARANSEL ISIR 1, Kemal BAKIR 2, Ramazan UÇAK 2, Hikmet Ergin DÜLGER 1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,GAZİANTEP
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Amaç:
Özellikle kimlik tespiti yapılamamış postmortem örneklerden, yaş tespiti yapılması adli tıp için henüz netlik ve pratik uygulamada kolaylık gösterememiş, oldukça önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Bu amaçla normal hücrelerin proliferatif aktivitesine göre degerlendirilen kantitatif metodlar denenmektedir. Biz de çalışmamızda AgNOR boyama yöntemi ile insan epidermisinden alınan küçük doku örnekleri ile özellikle kimligi belirlenememiş postmortem olgularda yaş tespitinin yapılabilirligini göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Bu çalışmada mitotik aktivite, nükleolar organize edici bölgelerin gümüşle boyanması esasına dayalı AgNOR yöntemiyle incelendi ve ortalama proliferatif indeks elde edildi. Bu indekse baglı AgNOR dagılımları skoru yaş gruplarına göre ilişkilendirildi.

Bulgular:
Çalışmaya geçmişinde herhangi bir tümoral hastalık hikayesi olmadıgı ögrenilen postmortem örneklerin toplandıgı, yeni dogan (0-12 ay), infant (1-5 yaş), erişkin (25-35 yaş), 50 yaş ve üzeri olmak üzere 23 Erkek (E), 15 Kadın (K) toplam 38 olgudan 4 yaş grubu oluşturuldu. Yaş gruplarına göre AgNOR dagılım skorları arasında fark saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (p<0.01).

Sonuç:
Bu çalışma ile postmortem küçük dokulardan AgNOR boyama yöntemi ile yaş tespiti yapılabilecegi, ancak saglıklı bir degerlendirme için daha geniş vaka serilerine ihtiyaç oldugu sonucuna varıldı. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]