[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Serum Ürik Asit Düzeyleri
Emre ERDEM1, Ayşe ÖZDEMİR2, Coşkun KAYA1, Ahmet KARATAŞ1, Kuddusi CENGİZ1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) serum ürik asit düzeyi artar. Biz çalışmamızda diyalize girmeyen evre 3-5 KBY hastaları ile hemodiyalize giren hastaların serum ürik asit düzeylerini inceledik. Ayrıca diyalize girmeyen evre 3-5 KBY hastalarında serum ürik asit düzeyi ile ilişki faktörleri araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız hemodiyalize giren 46, diyalize girmeyen evre 3-5 KBY olan 93, toplam 139 hasta ile yapıldı. Hastaların kan biyokimyasal değerlerine bakıldı. Vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı.

Bulgular: Hemodiyalize giren hastaların ortalama serum ürik asit düzeyi 6,4 ±1,2 mg/dl, prediyaliz KBY olarak takip edilen hastaların ortalalama serum ürik asit düzeyi ise 7,3 ±1,9 mg/dl idi (p<0.05). Prediyaliz KBY hastalarının evreleri arasında ortalama serum ürik asit düzeyleri bakımından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Serum ürik asit düzeyi yüksek olan hastalarımızın ortalama VKİ'leri ve bel çevreleri daha fazla idi (p<0.05).

Sonuç: Hemodiyaliz hastalarının ürik asit düzeyleri prediyaliz takip edilen hastalarınkinden daha düşüktür. VKİ ve bel çevresi, evre 3-5 prediyaliz KBY hastalarında serum ürik asit artışı ile ilişkili olan faktörlerdendir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]