[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3
34 makale bulundu.
 • SUBACUTE (4-WEEKS) FORMALDEHYDE INHALATION CHANGES SOME ENZYME ACTIVITIES PARTICIPATING IN IMPORTANT METABOLIC PATHWAYS IN RAT LIVER
       H. Ramazan YILMAZ1, O. Aslan ÖZEN2, Hüseyin ÖZYURT3, Sad?k SÖ?ÜT3, Ahmet SONGUR4, Mustafa SARSILMAZ4
 • ANTİTUMÖRAL AJANLARIN ERİŞKİN SIÇAN KARACİĞERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE İNCELENMESİ
       Candan ÖZOĞUL1, E. TONG1, Deniz YAMAÇ2, Deniz ERDOĞAN1
 • Nitrik Oksit Sentaz ?nhibisyonu ile Hipertansiyon ?ndüklenen S?çanlar?n Karaci?erinde Pürin Nükleotidlerinin Katabolizmas?
       Ersin FADILLIO?LU, Hasan ERDO?AN, Memet Hanifi EMRE
 • Kronik Karaci?er Hastal???nda Beyin Kan Ak?m? ve Metabolik Fonksiyonlar?n?n Nükleer T?p Yöntemleri ile De?erlendirilmesi
       Serpil ERDO?AN
 • Kadavra Tespitinde Kullan?lan Formaldehitin S?çan Karaci?erinde Olu?turdu?u Hasar ve Buna Omega-3 Ya? Asitlerinin Etkisi
       ?smail ZARARSIZ1, Mustafa SARSILMAZ,1, Mehmet Fatih SÖNMEZ2, Evren KÖSE1, Hac? Ramazan YILMAZ3, Enver OZAN2
 • Sigaran?n Karaci?erde Olu?turdu?u Yap?sal De?i?iklikler Üzerine Melatonin ve C Vitamininin Etkileri
       Neriman ÇOLAKO?LU1, Enver OZAN1 , Mehmet Fatih SÖNMEZ1, Seval YILMAZ2, Gonca OZAN3
 • Yüksek Voltaj Elektrik Çarpmas?na Ba?l? Akci?er ve Karaci?er Parankim Yan???
       Mehmet Akif YA?AR, Demet YA?AR, Ramazan ÖDE?, Esef BOLAT, Hülya GÖKSU
 • Akci?er Metastazl?, Kemi?in Dev Hücreli Tümörü: Kemoterapi ve Tüm Akci?er Radyoterapi Tedavi Kombinasyonu. Olgu Sunumu
       Cenk ÖZKAN1, Ayd?ner KALACI2, Serdar ÖZBARLAS1
 • Melatonin Hormonunun Formaldehite Ba?l? Karaci?er Hasar? Üzerine Etkisi: I??k Mikroskobik ve Biyokimyasal Bir Çal??ma
       H?d?r PEKMEZ1, Neriman ÇOLAKO?LU CAMCI2, ?smail ZARARSIZ3, ?lter KUS4, Murat ÖGETÜRK4, Hac? Ramazan YILMAZ5, Mustafa SARSILMAZ4
 • Sirozlu Hastalarda Renal Kan Ak?m?n?n Doppler Ultrasonografi ile De?erlendirilmesi
       Mustafa GÜÇLÜ, Tolga YAKAR, Ender SER?N
 • Radyolojik Olarak Plevral Mezotelyomay? Taklit Eden Metastatik Renal Hücreli Karsinom
       Ahmet Emin ERBAYCU1, Bilge SALIK1, Ozan USLUER2, Zekiye AYDO?DU D?NÇ3, Ahmet Emin ERBAYCU1, Bilge SALIK1, Ozan USLUER2, Zekiye AYDO?DU D?NÇ3
 • Kronik Viral Hepatit B Tan?s? Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi ?le Karaci?er Fibrozu ?li?kisi
       Cem AYGÜN1, Nevzat GÖZEL3, Ulvi DEM?REL1, Mehmet YALNIZ1, ?brahim Hanifi ÖZERCAN2, ?brahim Halil BAHCEC?O?LU1
 • Üreteral De?i?ici Epitel Hücreli Karsinomun Supraklavikular Lenf Bezine Metastaz?: Olgu Sunumu
       Alp Ozgur AKDEM?R1, Murat KOSAN1, Metin TAS1, Umut GONULALAN1, Sibel ERDOGAN2, Mesut CET?NKAYA1
 • Beyin Tümörünü Taklit Eden Serebral Alveolar Ekinokok
       Fatma ÖZTÜRK1, Mehmet Ruhi ONUR1, Hanefi YILDIRIM1, ?brahim Halil BAHÇEC?O?LU2
 • Bazal Hücreli Karsinomun Sa? Ventriküle Metastaz?
       Zuhal TORLAK1, Murat U?URLUCAN2, Burçe GÖKTA?1, Adem UÇAR3, Ömer Ali SAYIN1, Onur GÖKSEL1, Emin T?REL?1, Enver DAYIO?LU1
 • ?ntrahepatik Biliyer Kistadenom: Olgu Sunumu
       Sezer KULAÇO?LU1, Deniz ARIK2, Özge HAN1
 • Rastlant?sal Safra Kesesi Tümörlerinde Trokar Yeri Metastaz?: Olgu Sunumu
       Murat ÇAKIR1, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR1, Ahmet TEK?N1, Aykut YILDIRIM1, Hüseyin YILMAZ2, Faruk AKSOY1
 • Tekrarlayan Dozlarda Metotreksat Uygulamas?n?n S?çan Karaci?er Dokusu Üzerine Etkileri
       Nevin KOCAMAN, Neriman ÇOLAKO?LU
 • Ratlarda Parsiyel Hepatik Rezeksiyon Sonras? Ghrelin'in Karaci?er Rejenerasyonu Üzerine Etkisi
       Ahmet BOZDA?1, Yavuz Selim ?LHAN2, ?brahim ÖZERCAN3, Süleyman AYDIN4
 • Kadmiyum ile Olu?turulan Deneysel Karaci?er Hasar?na Kar?? Melatoninin Etkilerinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Düzeylerde ?ncelenmesi
       Ömür KARACA1, Fatma Bahar SUNAY2, Murat Abdülgani KU?3, Burak GÜLCEN1, Emrah ÖZCAN1, Murat ÖGETÜRK4, ?lter KU?1
 • Kad?nlar?n ?ste?e Ba?l? Sezaryen Konusundaki Görü?leri
       Bülent ÇAKMAK, Seher ARSLAN, Mehmet Can NACAR
 • Klinik Deneyimimiz ile ?zole Pulmoner Metastaz Varl???nda Cerrahinin Yeri
       Asl? Gül AKGÜL1, Seymur Salih MEHMETO?LU1, Devrim ÇABUK2, Serkan ÖZBAY1, Hüseyin Fatih SEZER1, ?erife Tuba L?MAN1, Salih TOPÇU1
 • Doksorubisin Uygulamas?n?n Karaci?er, Böbrek ve Kalp Dokular?ndaki Ghrelin Ekspresyonuna Etkisi
       Nevin KOCAMAN1, Tuncay KULO?LU1, Selçuk ?LHAN2, Süleyman AYDIN3
 • Tiroide Renal Hücreli Karsinom Metastaz?: Olgu Sunumu
       Güne? Deniz YILDIRIM1, Emine DÜNDAR1, Deniz ARIK1, Enver ?HT?YAR2
 • Kolorektal Kanserin Karaci?er Metastazlar?nda Cerrahi Tedavi
       Cüneyt KIRKIL1, Bar?? GÜLTÜRK2
 • ?yonize Radyasyon Uygulamas?n?n S?çan Karaci?er Dokular?nda Ghrelin Ekspresyonu Üzerine Etkileri
       Fikri Selçuk ??M?EK1, Nevin KOCAMAN2
 • Hepatoprotektif bir ajan: Silymarin
       Nevin KOCAMAN, D. Özlem DABAK
 • Çocuklarda Aminotransferaz Yüksekli?i
       Derya ALTAY
 • Sinovyal Membran Metastaz? Gösteren Malign Melanom Olgusu
       Gökhan ARTA?, Özlem ÜÇER, Sercan ??M?EK, A. Ferda DA?LI, Gökhan VARLI
 • Adams-Oliver Sendromlu Bir Prematüre Yeni Do?an: Olgu Sunumu ve Literatür De?erlendirmesi
       Yusuf KALE1, Ali Evren B?LG?Ç1, Mehmet ELTAN1, Ahmet KÖSE2, Sadettin SEZER2
 • Karaci?er Nakilli Olgunun ?zleminde Geli?en Eozinofilik Özofajit
       Ahmet BA?TÜRK, Reha ARTAN, Aygen YILMAZ
 • ?leri Evre Prostat Kanserli Hastalarda 68Ga-PSMA PET/BT'de Metastazlar?n Birlikte Bulunma Oranlar?: Bir Retrospektif Analiz
       Halil KÖMEK1, Tansel Ansal BALCI2
 • Meme Karsinomunda VEGF ve CD44 Ekspresyonunun Aksiller Lenf Nodu Metastaz?na Etkisi
       ?lknur ÇALIK1, Muhammet ÇALIK1, Sare ??PAL2, Betül GÜNDO?DU2
 • Alkolik Olmayan Ya?l? Karaci?er Hastal??? Rekürren Akut Pankreatit için Bir Risk Faktörü müdür?
       Orkide KUTLU1, Y?lmaz B?LG?Ç2, Evren BAHR?3, Yahya ATAYAN4, Yasir Furkan ÇA?IN2
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]